MI A KÜLÖNBSÉG A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS ÉS A PANASZ KÖZÖTT?

KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS

Olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása, illetőleg megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja és tárgya alapján a Szerencsejáték Felügyelet feladat és hatáskörébe tartozik.

A közérdekű bejelentés javaslatot is megfogalmazhat.

PANASZ

Olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá. Ezen kérelem tehát nem eshet a Szerencsejáték Felügyelet feladat és hatáskörébe tartozó közigazgatási eljárások hatálya alá, azonban a panasz kivizsgálására a Szerencsejáték Felügyelet jogosult.

A panasz javaslatot is tartalmazhat.

Közérdekű bejelentéssel vagy panasszal bárki élhet a Szerencsejáték Felügyelet felé olyan tárgykörben, amelyben az eljárásra az Szerencsejáték Felügyelet jogosult. Kérjük, hogy a bejelentés megtétele, a kérelem benyújtása során minél pontosabb, részletesebb, leíróbb információkat közöljön a bejelentés/panasz megalapozottságának elbírálása és az ügy kivizsgálásának elősegítése érdekében. A közérdekű bejelentés és panasz benyújtása illetékmentes.
A közérdekű bejelentés vagy panasz vizsgálatát az Szerencsejáték Felügyelet a Kbtv.-ben foglaltak alapján végzi.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a panasz, illetve közérdekű bejelentés megtételekor közölje a bejelentő azonosítására alkalmas személyes adatokat (név, lakcím), ennek hiányában az azonosíthatatlan személy által tett panasz vagy közérdekű bejelentés vizsgálatát a Szerencsejáték Felügyelet mellőzi.
E rendelkezés alkalmazásától hatóságunk eltekinthet és a panaszt vagy közérdekű bejelentést megvizsgálja, ha a panasz vagy a közérdekű bejelentés alapjául súlyos jog- vagy érdeksérelem szolgál.

Szerencsejáték Felügyelet

1372 Budapest, Pf. 431

Faxon: +36 (1) 550 2495

E-mailben:

E-papíron: https://epapir.gov.hu

Személyesen a Szerencsejáték Felügyelet központi ügyfélszolgálatán vagy vidéki kirendeltségeinek egyikén, a mindenkori ügyfélfogadási rend szerint.

Telefonon a +36 (1) 550 2500 központi számon.

A bejelentés rögzítéséhez nincs rendszeresített SZF űrlap vagy nyomtatvány.

Közérdekű bejelentést a közérdekű bejelentések védett elektronikus rendszerében is tehet, melyről bővebb információt a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvényben (Kbtv.) olvashat.

A közérdekű bejelentés vagy panasz megalapozottságát a beérkezéstől számított 30 napon belül kell elbírálni. Amennyiben az elbírálást megalapozó vizsgálat 30 napnál hosszabb időt vesz igénybe, a vizsgálat határidejének meghosszabbításáról a bejelentő írásbeli tájékoztatást kap. A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon panaszos vagy közérdekű bejelentő által tett ismételt panasz vagy közérdekű bejelentés vizsgálata a Szerencsejáték Felügyelet által mellőzhető. A panasz vagy közérdekű bejelentés vizsgálata mellőzhető akkor is, ha a panaszos a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap után terjesztette elő panaszát. A sérelmezett tevékenység vagy mulasztás bekövetkeztétől számított egy éven túl előterjesztett panasz érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

A panaszost vagy a közérdekű bejelentőt nem érheti hátrány a panasz vagy a közérdekű bejelentés megtétele miatt. Minden, a közérdekű bejelentő számára hátrányos intézkedés, amelyre a közérdekű bejelentés miatt kerül sor jogellenesnek minősül akkor is, ha egyébként jogszerű lenne. (Kbtv. 11. §)

Amennyiben a panasz vagy a közérdekű bejelentés alaposnak bizonyul, az eljárásra jogosult szervnek gondoskodnia kell:

  • a jogszerű vagy a közérdeknek megfelelő állapot helyreállításáról, illetve az egyébként szükséges intézkedések megtételéről,
  • a feltárt hibák okainak megszüntetéséről,
  • az okozott sérelem orvoslásáról és
  • indokolt esetben a felelősségre vonás kezdeményezéséről.

A közérdekű bejelentés vagy panasz kivizsgálása során Felügyeletünk adatkezelőként az önkéntesen megadott személyes adatokat kezeli. Adatvédelmi Tájékoztatónk az alábbi linken érhető el: Adatvédelmi tájékoztató a Szerencsejáték Felügyeletnél panasszal, közérdekű bejelentéssel élők személyes adatainak kezeléséről.

Az Ön közérdekű bejelentés vagy panasz során megadott adatai egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra. Személyes adatait a jogszabályban meghatározott eseteken kívül, illetve az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül hatóságunk csak a közérdekű bejelentés, illetve panasz alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatja át, amennyiben a panasz, illetve közérdekű bejelentés nem az eljárás lefolytatására jogosult szervhez került benyújtásra, valamint az alább ismertetett esetekben.

Felhívjuk figyelmét, amennyiben nyilvánvalóvá válik, hogy Ön rosszhiszeműen, döntő jelentőségű, valótlan információt közölt, és

  1. ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult személy vagy szerv részére hatóságunknak át kell adnia,
  2. alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenesen kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait hatóságunknak át kell adnia az eljárás kezdeményezésére, illetőleg lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére.