KÖZÉRDEKŰ ADATIGÉNYLÉS

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 5. pontja értelmében közérdekű adatnak minősül: „az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésénekmódjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat”.

A közérdekű adat megismerése iránt bárki szóban, írásban vagy elektronikus úton igényt nyújthat be a Szerencsejáték Felügyelethez.

A KÖZÉRDEKŰ ADAT MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJAI

Szerencsejáték Felügyelet

1372 Budapest, Pf. 431.

Faxon: +36 (1) 550 2495

E-mailben: vagy

A személyesen megjelent adatigénylő igényét az erre a célra rendszeresített, az adatvédelemről, az adatbiztonságról, valamint a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló 9/2020. (I. 13.) számú elnöki utasítás 3. melléklete szerinti igénylőlap kitöltésével, vagy azzal megegyező adattartalmú igénylés átadásával nyújthatja be az SZF központi ügyfélszolgálatán vagy vidéki kirendeltségeinek egyikén, a mindenkori ügyfélfogadási rend szerint.

HATÁRIDŐK SZÁMÍTÁSA

Az elektronikus úton, hivatalos munkaidőn túl előterjesztett igényt az SZF a következő munkanapon reggel 8.00 órakor érkezett kérelemnek tekinti.

A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget. Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az igénylőt megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, az igény beérkezését követő 15 napon belül írásban vagy – ha az igényben elektronikus levelezési címét közölte -elektronikus levélben értesíteni kell az igénylőt.

Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, az igény teljesítésére vonatkozó határidő egy alkalommal legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell.

Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. Az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az adatigénylés teljesítéséért – az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően -költségtérítést állapíthat meg, amelynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatni kell. Az igénylő a tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül nyilatkozik arról, hogy az igénylését fenntartja-e. A tájékoztatás megtételétől az igénylő nyilatkozatának az adatkezelőhöz való beérkezéséig terjedő időtartam az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidőbe nem számít bele.

Ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, vagy az a dokumentum vagy dokumentumrész, amelyről az igénylő másolatot igényelt, jelentős terjedelmű, illetve a költségtérítés mértéke meghaladja a kormányrendeletben meghatározott összeget, az adatigénylést a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül kell teljesíteni. Arról, hogy az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, illetve a másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű, továbbá a költségtérítés mértékéről, valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell.

JOGORVOSLAT

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsérelem, vagy annak közvetlen veszélye esetén az igénylő az Infotv. rendelkezései szerint bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)

Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által az Infotv. 29. § (2) bekezdése szerinti 15 nappal meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat. Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per a törvényszék hatáskörébe tartozik, a bíróság illetékességét az alperes közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg (a Szerencsejáték Felügyelet, mint alperes vonatkozásában illetékes bíróság: Fővárosi Törvényszék – 1363 Budapest, Pf. 16, 1055 Budapest, Markó u. 27.) A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani, az igényt elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. Ha az igény elutasítása, nemteljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összege miatt az igénylő a NAIH – ezen hatóság vizsgálatának kezdeményezése érdekében – bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, az Infotv. 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vizsgálat lezárásáról szóló vagy az Infotv. 58. § (3) bekezdése szerinti, a NAIH értesítésének kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye. A bíróság soron kívül jár el.

A közérdekű adatok egyedi igénylése tárgyában illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége

Név Szerencsejáték Felügyelet Jogi Főosztály
Cím 1051 Budapest, Sas u. 20-22.
Postai cím 1372 Budapest, Pf. 431.
Telefon +36 (1) 550 2500
E-mail cím

Adatvédelmi tisztviselő

Név Dr. Simon Edit
Cím 1051 Budapest, Sas u. 20-22.
Postai cím 1372 Budapest, Pf. 431.
Telefon +36 (1) 550 2536
E-mail cím