Kép

Tájékoztató a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről a játékkaszinót, valamint kártyatermet üzemeltető ügyfeleink részére

A 2020. november 10. napján megjelent Magyar Közlönyben kihirdetésre került a Kormány 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelete (a továbbiakban: R.) a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről. Az R. „2. A kijárási tilalom és a közterületi magatartási szabályok” alcím 3. § (1) bekezdése értelmében este 8 óra és reggel 5 óra között – e rendeletben meghatározott kivétellel – mindenki köteles a lakóhelyén, a tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni.

Erre tekintettel javasoljuk, hogy a szolgáltatók a biztonságos üzemeltetés érdekében a nyitva tartás idejét a részvételi szabályzatban akként szabályozzák, hogy az alkalmas legyen a kijárási tilalom betartására, mind a játékosok, mind pedig a szervező szerencsejáték lebonyolítására szolgáló helyiségben dolgozó alkalmazottai tekintetében. Ez utóbbi esetben természetesen lehetőség van az R. 3. §-ának (2) és (4)-(7) bekezdéseiben foglaltak alapján arra, hogy az alkalmazottak a közbiztonságért felelős miniszter által a Kormány honlapján közzétett okiratminta alapján készült, szabályszerűen kiállított munkáltatói igazolás birtokában 20.00 óra és 05.00 óra közötti időtartam alatt munkavégzés, vagy a munkavégzés helye és a lakóhely, tartózkodási hely, szálláshely közötti közlekedés okából mentesüljenek a kijárási tilalom alól.

Az R. maszkviselésre vonatkozó szabályai nem tartalmaznak kifejezett előírást a játékkaszinókra és kártyatermekre vonatkozóan. Ugyanakkor a szerencsejáték lebonyolítására szolgáló helyiségeket üzemeltető, engedéllyel rendelkező szerencsejáték-szervezők (a továbbiakban: szolgáltatók) a részvételi szabályzatukban törekedtek szabályozni a maszk használatot a játékosok tekintetében, amely gyakorlatot a Szerencsejáték Felügyelet, mint járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseivel összhangban lévő megoldást támogat. Tekintettel arra, hogy a maszkviseléssel kapcsolatban a részvételi szabályzatában nem minden szolgáltató rendelkezett ez idáig, a Szerencsejáték Felügyelet nyomatékosan ajánlja valamennyi szolgáltatónak, hogy ezt tegye meg a dolgozói és a vendégei érdekében.

Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy az R. ”1. A maszkviselési szabályok megerősítése” alcím 1. § (1) bekezdés h) pontja értelmében a vendéglátó üzletben történő munkavégzés során és vendégként is kötelező orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

A szolgáltatók által üzemeltetett játékkaszinók és kártyatermek játéktereit is érintően mindenhol működik működési engedély alapján végzett vendéglátás. Az R. „4. A vendéglátó üzletekre vonatkozó védelmi intézkedések” fejezet 8. § (2) bekezdése értelmében vendéglátó üzletben való tartózkodás – az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében – az ehhez szükséges időtartamig megengedett. Ez a Szerencsejáték Felügyelet értelmezésében azt jelenti, hogy kizárólag a játékkaszinóba, vagy kártyaterembe belépésre jogosult vendégek részére e korlátozással lehetőség van a szolgáltatás igénybe vételére, azonban a személyzet a játékosok részére a játékkaszinók és kártyatermek területén nem biztosíthatja a vendéglátó üzletben megvásárolt termékek elfogyasztásának lehetőségét és a szolgáltató maga sem nyújthat étel-ital szolgáltatását célzó, a rendeleti szabályozás céljával összhangban nem álló megoldást.

Fenti korlátozó rendelkezések miatt felhívjuk a szolgáltatókat, hogy a részvételi szabályzat szükséges módosítását mielőbb hajtsák végre és a módosított részvételi szabályzatot soron kívül küldjék meg a Szerencsejáték Felügyelet részére.

Köszönjük azoknak a szolgáltatóknak, akik a járványügyi szabályok változásait figyelemmel kísérve már intézkedtek a részvételi szabályzattal kapcsolatos teendőikről.

Javasoljuk, hogy a https://magyarkozlony.hu/ webhelyet látogassák meg annak érdekében, hogy az R. tartalmát mielőbb, részletesen is megismerhessék és a szükséges intézkedéseket kellő időben megtehessék.

További tájékoztatás a szolgáltatók szerencsejáték-szervezés lebonyolítására használt helyiségeinek zárva tartásával összefüggésben

Az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet 55. § (7) bekezdésének c) pontja az alábbiak szerint rendelkezik:
„55. § (7) A játékkaszinónak a játék tisztasága, a biztonságos lebonyolítása, a rend és a vagyonvédelem, továbbá a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben előírt feladatok végrehajtása érdekében a következő feltételeknek megfelelő videorendszerrel kell rendelkeznie:
c) Az épület valamennyi játékterében szükséges olyan kamerákat is elhelyezni, amelyekkel az esetleges rendbontás, valamint az alkalmazott biztonsági intézkedések megfigyelhetősége és rögzíthetősége az egész játéktérben és valamennyi játékhelyen (játékasztal, pénznyerő automata stb.) áttekinthető.


73/C. § (7) bekezdés szerint a Vhr. 55. §-ának (7) bekezdésében foglaltakat a kártyatermekre is alkalmazni kell.

A szolgáltatók a nyitvatartási idő végét követően több olyan műveletet is végrehajtanak, amelyek a szerencsejáték lebonyolításának részét képezik /így például a pénztár-nyitást zárást, a zseton leltárt, az asztal nyitást, zárást, az eredmény elszámolásokat a játékeszközök ellenőrzését (kártya selejtezést)/, továbbá a hitelesítési eljárások sokszor nyitvatartási időn kívül történnek, az egyéb karbantartási munkák, oktatások, tanfolyamok sem a nyitvatartási időben kerülnek lebonyolításra. A szerencsejáték biztonságos és szakszerű lebonyolításának feltételeit a szerencsejáték-szervező köteles az engedélyezett tevékenység folytatásának teljes időtartama alatt biztosítani, ezért javasoljuk, hogy az eddigi általános és helyes gyakorlattal összhangban, a szerencsejáték lebonyolításának helyszínéül szolgáló helyiségekben, a játékterekben a zárva tartás ideje alatt is folyamatosan működtessék azokat a kamerákat, illetve a felvételek rögzítését is szolgáló video rendszert, amelyek segítségével valamennyi játéktérben valamennyi játékhelyen megfigyelhetők az események, intézkedések.

A Szerencsejáték Felügyelet külön felhívja a kártyatermet üzemeltető szerencsejáték-szervezők figyelmét arra, hogy amennyiben a kártyaterem ideiglenes bezárását határozzák el, úgy ezzel kapcsolatban kötelesek előzetesen, a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 13. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében szüneteltetés engedélyezése iránti kérelmet benyújtani a Szerencsejáték Felügyelethez és kizárólag e hatóság döntésében foglaltaknak megfelelően szüneteltethetik a működésüket. A kérelem illetékköteles. A felhívott jogszabályi hely szerint, az engedély nélküli szüneteltetés esetén a hatóság az engedélyt visszavonhatja.

image_pdfimage_print