A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) rendelkezése alapján szerencsejáték szervező tevékenység kizárólag a Szerencsejáték Felügyelet (SZF) engedélyével folytatható.

Az Szjtv. előírásai azonban lehetőséget nyújtanak a 16. § szerinti sorsolásos játék (ún. tombola), bejelentési kötelezettség teljesítése mellett történő lebonyolítására.

Természetesen csak a jogszabályi előírásokat figyelembe véve lehet az ilyen akciókat is megszervezni. A bejelentési kötelezettségnek írásban kell eleget tenni.

A bejelentést elektronikus úton az SZF hivatali kapujára, vagy a kinyomtatott iratot aláírva kell az SZF-hez benyújtani. A kinyomtatott és aláírt iratot az SZF-hez címezve postai úton, vagy személyesen az SZF által működtetett Központi Ügyfélszolgálati Irodán, vagy az SZF kihelyezett Kirendeltségén lehet benyújtani.

„Nem kell az SZF engedélye a nem folyamatosan szervezett sorsolásos játékhoz, ha a sorsjegyet kizárólag a sorsolás helyszínén jelenlévők között árusítják és

 1. a kibocsátott sorsjegyek száma az 5.000 db-ot, vagy összes értéke az 500.000.- Ft-t nem haladja meg és
 2. a nyeremények fogyasztói áron számított összértéke, vagy a kisorsolásra kerülő pénzösszeg a kibocsátott sorsjegyek összes értékének 80 %-át meghaladja.”

A fenti szabályról, annak gyakorlati példákkal bemutatott magyarázatáról bővebben itt olvashat.

A szervező köteles a játékot annak lebonyolítása előtt legalább 10 nappal az SZF-nek bejelenteni.

A játék lebonyolítása csak akkor tekinthető jogszerűnek, ha a sorsolás helyszínén lévők között történő értékesítésére, a kibocsátott sorsjegyek darabszámára, értékére és a kisorsolandó nyeremények értékére vonatkozó jogszabályi feltételek (a./ és b./) pontok) együttesen megvalósulnak. Amennyiben ettől eltérő módon szervezik a játékot, az engedély nélkül szervezett szerencsejáték szervezésének minősülhet, mely tevékenység 500.000,- Ft-tól 100.000.000,- Ft-ig terjedő összegű bírság kiszabásával szankcionálható.

A tombola bejelentésére formanyomtatvány nincs rendszeresítve! A bejelentés E-papíron, szabad szöveges üzenettel is megtehető.

A bejelentésnek a következő adatokat kell tartalmaznia:

 • a szervező neve (cége), lakóhelye (székhelye), fizetési számlaszáma,
 • a sorsjegyek ára,
 • a kibocsátásra kerülő sorsjegyek darabszáma,
 • a sorsjegyek egyedi azonosítására alkalmas jelzés (sorozat, sorszám, stb.),
 • a sorsolásos játék nyereményalapja,
 • a sorsolásos játék nyerőosztályai, a nyeremények leírása és értéke,
 • a nyeremény azonosításának, érvényesítésének és kifizetésének módja,
 • a sorsolás helye, ideje és lebonyolításának szabályai.

A bejelentés illetékköteles, melynek mértéke az elsőfokú közigazgatási eljárásért fizetendő általános tételű eljárási illeték mindenkori mértékéhez igazodik (3.000,-Ft). Az illetéket – postai úton- illetve személyesen történő benyújtás esetén – illetékbélyeg formájában kell leróni a bejelentésen.

Elektronikus úton történő bejelentés esetén, az eljárási illetéket a Magyar Államkincstárnál (továbbiakban: MÁK) vezetett eljárási illetékbevételi számla javára kell átutalással teljesíteni. A MÁK eljárási illetékbevételi számlaszáma: 10032000-01012107. A banki átutalás „közlemény” rovatában fel kell tüntetni az eljáró államigazgatási szerv, a Szerencsejáték Felügyelet intézmény azonosítóját : 1370239.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján teljes személyes illetékmentességben részesülnek pl. az alábbi szervezetek:

 • a helyi önkormányzatok és azok társulásai,
 • az egyesület, a köztestület,
 • az alapítvány, ideértve a közalapítványt is,
 • a közhasznú, kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaság, a közhasznú szociális szövetkezet.

A sorsolási eseményt megelőző 10 napon belül a bejelentés-köteles játék szervezőjének felügyeleti díjat kell fizetni. A fizetendő felügyeleti díj összege a nem folyamatosan szervezett sorsolásos játék (tombola) nyereményalapjának 1 ezreléke, de legalább 5 ezer forint, legfeljebb 500 ezer forint. A felügyeleti díjat készpénz-átutalási megbízás vagy átutalás útján kell megfizetni a 10032000- 01076129-00000000 számú bevételi számla javára.

Mindkét fizetési mód esetén a közlemény rovatban fel kell tüntetni a szervező szerencsejáték felügyeleti azonosítóját, amelyet az első bejelentést követően az SZF közöl a szervezővel.

A szervező a felügyeleti díj megfizetése mellett köteles az SZF-hez a felügyeleti díj megfizetéséről szóló nyilatkozat SZF_36-os űrlapon történő egyidejű benyújtására is.

A nyomtatvány letöltéséhez, illetve kitöltéséhez, a Kitöltési útmutatók letöltéséhez Általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program, a .pdf kiterjesztésű állományok olvasásához, erre alkalmas program telepítése szükséges.

A felügyeleti díj megfizetése a nyilatkozattételi kötelezettség teljesítését nem pótolja, annak elmulasztása esetén bírság kiszabásának van helye.

A felügyeleti díj számítása, megfizetése és nyilvántartása 1000 forintban történik, az általános kerekítési szabályok szükség szerinti alkalmazásával. A felügyeleti díj késedelmes teljesítése esetén késedelmi pótlékot kell fizetni.

A sorsoláson közjegyző jelenléte kötelező! Ez a törvényi rendelkezés biztosítja a játék tisztaságát, illetve védi a játékosok érdekeit. Törvényi előírás a hatósági ellenőrzés lehetőségének biztosítása is. A játékban kisorsolt nyeremények mentesek a személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség alól.

A nyertes kérésére a szervező köteles – az SZF által rendszeresített és hitelesített bizonylaton – a 2 millió forintot meghaladó nyereményről annak jogcímét és forintértékét tartalmazó igazolást adni. A kisorsolt nyeremények átvételéről a sorsolás napját követő 90 napon belül kell gondoskodni.

A tombolasorsolás át nem vett nyereménytárgyainak forgalmi értékét a szervező köteles játékadó címén bevallani és a nyeremény átvételére nyitva álló határidő lejárta utáni 30 nap elteltét követő hónap 20. napjáig a központi költségvetésbe befizetni.

Amennyiben már a sorsolás időpontjában egyértelművé válik, hogy a meghirdetett nyeremények, vagy azok egy része valamilyen oknál fogva nem kerülhet átadásra (pl. a meghirdetett nyeremények számánál kevesebb pályázat érkezik), úgy az át nem vett nyeremények forgalmi értékét játékadó címén már a sorsolási időpontot követő hónap 20. napjáig be kell fizetnie a szervezőnek.

Előfordulhat, hogy a játékot különböző helyszíneken és időpontokban tartott esemény (pl. rendezvénysorozat) keretében kívánják lebonyolítani, ez esetben azt minden egyes sorsoláshoz kapcsolódóan külön-külön be kell jelenteni és a sorsolásos játék jogszabályi előírásainak minden egyes alkalommal külön-külön meg kell felelni.

A sorsolásos játék lebonyolításáról a sorsolási eseménytől számított 150 napon belül végelszámolást kell készíteni, és postai-, személyes-, vagy elektronikus úton (E-papíron, szabad szöveges üzenettel, a Szerencsejáték Felügyelet Hivatali kapujára) benyújtani az SZF-hez.

A tombola végelszámolására formanyomtatvány nincs rendszeresítve!

A végelszámolásban szerepeltetni kell:

 • a kibocsátott, játékra jogosított és az eladott sorsjegyek számát,
 • a sorsolásos játékból származó bevételt, illetőleg a nyereményalapot,
 • az állammal szembeni befizetési kötelezettségek teljesített összegeit (át nem vett nyeremények esetén játékadó, felügyeleti díj),
 • a játékosoknak átadott nyeremények értékét.

A végelszámolás elektronikus úton történő benyújtása esetén a közjegyzői okirat egy hiteles példányát – amennyiben az nem került a végelszámolással egyidejűleg elektronikus úton benyújtásra, vagy az elektronikusan formában kiállított és benyújtott közjegyzői okiratot nem a közjegyző látta el digitális aláírás hitelesítéssel – a végelszámolás benyújtását követő 5 napon belül postai úton, vagy személyesen be kell nyújtani papír alapon.

A bejelentés-köteles sorsolásos játék szabályainak megszegése esetén az SZF a sorsolásos játék folytatását a helyszínen felfüggesztheti és bírságot is kiszabhat, valamint annak szervezőjét eltilthatja sorsolásos játék lebonyolításától.