TOMBOLA

Az Szjtv. rendelkezése alapján szerencsejáték szervező tevékenység kizárólag a Szerencsejáték Felügyelet (SZF) engedélyével folytatható.

Az Szjtv. előírásai azonban lehetőséget nyújtanak a 16. § szerinti sorsolásos játék (ún. tombola), bejelentési kötelezettség teljesítése mellett történő lebonyolítására.

Tombolajáték hírközlő eszköz és rendszer útján nem szervezhető!

Tilos készpénz-nyeremény tombolajáték keretében történő sorsolása!

Természetesen csak a jogszabályi előírásokat figyelembe véve lehet az ilyen akciókat is megszervezni. A bejelentési kötelezettségnek írásban kell eleget tenni.

Tombolajáték bejelentési és végelszámolási kötelezettség nélkül szervezhető az alábbi nevelési-oktatási intézmények számára:

 • óvoda,
 • általános iskola,
 • gimnázium,
 • szakgimnázium,
 • szakiskola,
 • készségfejlesztő iskola,
 • alapfokú művészeti iskola,
 • kiegészítő nemzetiségi nyelvoktató iskola,
 • gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény,
 • kollégium
 • bölcsőde,
 • mini bölcsőde,
 • munkahelyi bölcsőde,
 • családi bölcsőde,

amennyiben az érintett intézmények az eladott sorsjegyek összértékét teljes egészében és igazoltan a játékosok számára előzetesen meghirdetett karitatív célra fordítják.

A bejelentést elektronikus úton az SZF hivatali kapujára, vagy a kinyomtatott iratot aláírva kell az SZF-hez benyújtani. A kinyomtatott és aláírt dokumentumot az SZF-hez címezve postai úton, vagy személyesen az SZF által működtetett Központi Ügyfélszolgálati Irodán, vagy az SZF kihelyezett Kirendeltségén lehet előterjeszteni.

A tombolajáték olyan nem folyamatosan szervezett sorsolásos játék, amelynél a sorsjegyet kizárólag a rendezvény helyszínén jelen lévők között árusítják, a sorsolást a rendezvény helyszínén és annak ideje alatt tartják meg és

 1. a kibocsátott sorsjegyek száma (az árusítani tervezett sorsjegyek összessége) az 5 ezer darabot vagy összértéke a 2 millió forintot nem haladja meg és
 2. a nyeremények fogyasztói áron számított összértéke a kibocsátott sorsjegyek összes értékének 80%-át meghaladja.

A fenti szabályról, annak gyakorlati példákkal bemutatott magyarázatáról bővebben itt olvashat.

A szervező köteles a játékot annak lebonyolítása előtt legalább 10 nappal az SZF-nek bejelenteni.

A játék lebonyolítása csak akkor tekinthető jogszerűnek, ha a sorsolás helyszínén lévők között történő értékesítésére, a kibocsátott sorsjegyek darabszámára, értékére és a kisorsolandó nyeremények értékére vonatkozó jogszabályi feltételek (a./ és b./) pontok) együttesen megvalósulnak. Amennyiben ettől eltérő módon szervezik a játékot, az engedély nélkül szervezett szerencsejáték szervezésének minősülhet, mely tevékenység 500.000,- Ft-tól 100.000.000,- Ft-ig terjedő összegű bírság kiszabásával szankcionálható.

A tombola bejelentésére formanyomtatvány nincs rendszeresítve! A bejelentés E-papíron, szabad szöveges üzenettel is megtehető.

A bejelentésnek a következő adatokat kell tartalmaznia:

 • a szervező neve (cége), lakóhelye (székhelye), fizetési számlaszáma,
 • a sorsjegyek ára,
 • a kibocsátásra kerülő sorsjegyek darabszáma,
 • a sorsjegyek egyedi azonosítására alkalmas jelzés (sorozat, sorszám, stb.),
 • a sorsolásos játék nyereményalapja,
 • a sorsolásos játék nyerőosztályai, a nyeremények leírása és értéke,
 • a nyeremény azonosításának, érvényesítésének és kifizetésének módja,
 • a sorsolás helye, ideje és lebonyolításának szabályai.

A tombola bejelentésére vonatkozó eljárás illetékmentes.

A sorsolási eseményt megelőző 10 napon belül a bejelentés-köteles játék szervezőjének szerencsejáték felügyeleti díjat (a továbbiakban: felügyeleti díj) kell fizetni. A fizetendő felügyeleti díj összege a nem folyamatosan szervezett sorsolásos játék (tombola) nyereményalapjának 1 ezreléke, de legalább 5 ezer forint, legfeljebb 500 ezer forint. A felügyeleti díjat készpénz-átutalási megbízás vagy átutalás útján kell megfizetni a 10032000-01076129-00000000 számú bevételi számla javára.

Mindkét fizetési mód esetén a közlemény rovatban fel kell tüntetni a szervező szerencsejáték felügyeleti azonosítóját, amelyet az első bejelentést követően az SZF közöl a szervezővel.

A szervező a felügyeleti díj megfizetése mellett köteles az SZF-hez a felügyeleti díj megfizetéséről szóló nyilatkozat SZF_36-os űrlapon történő egyidejű benyújtására is.

A nyomtatvány letöltéséhez, illetve kitöltéséhez, a Kitöltési útmutatók letöltéséhez Általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program, a .pdf kiterjesztésű állományok olvasásához, erre alkalmas program telepítése szükséges.

A felügyeleti díj megfizetése a nyilatkozattételi kötelezettség teljesítését nem pótolja, annak elmulasztása esetén bírság kiszabásának van helye.

A felügyeleti díj számítása, megfizetése és nyilvántartása 1000 forintban történik, az általános kerekítési szabályok szükség szerinti alkalmazásával. A felügyeleti díj késedelmes teljesítése esetén késedelmi pótlékot kell fizetni.

A sorsoláson közjegyző jelenléte nem kötelező! A közjegyző nélkül lebonyolításra kerülő sorsolási eseményeken a szervező a sorsolást az általa kijelölt, a sorsolás lebonyolításáért felelős, legalább háromtagú bizottság részvételével bonyolítja le, amely a sorsolás lebonyolításáról jegyzőkönyvet vesz fel. Amennyiben közjegyző előtt kerül lebonyolításra az esemény (a közjegyző biztosítása a szervező kötelezettsége), abban az esetben közjegyzői okiratot kell kiállítani. Ez a törvényi rendelkezés biztosítja a játék tisztaságát, illetve védi a játékosok érdekeit. Törvényi előírás a hatósági ellenőrzés lehetőségének biztosítása is. A játékban kisorsolt nyeremények mentesek a személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség alól.

A nyertes kérésére a szervező köteles – az SZF által rendszeresített és hitelesített bizonylaton – a 2 millió forintot meghaladó nyereményről annak jogcímét és forintértékét tartalmazó igazolást adni.

A sorsolás alatt át nem vett nyereményeket a rendezvény helyszínén és ideje alatt ismételten ki kell sorsolni mindaddig, amíg azokat a jelenlévő nyertes át nem veszi.

Előfordulhat, hogy a játékot különböző helyszíneken és időpontokban tartott esemény (pl. rendezvénysorozat) keretében kívánják lebonyolítani, ez esetben azt minden egyes sorsoláshoz kapcsolódóan külön-külön be kell jelenteni és a sorsolásos játék jogszabályi előírásainak minden egyes alkalommal külön-külön meg kell felelni.

A sorsolásos játék lebonyolításáról a sorsolási eseménytől számított 150 napon belül végelszámolást kell készíteni, és postai-, személyes-, vagy elektronikus úton (E-papíron, szabad szöveges üzenettel, a Szerencsejáték Felügyelet Hivatali kapujára) benyújtani az SZF-hez.

A tombola végelszámolására formanyomtatvány nincs rendszeresítve!

A végelszámolásban szerepeltetni kell:

 • a kibocsátott, játékra jogosított és az eladott sorsjegyek számát,
 • a sorsolásos játékból származó bevételt, illetőleg a nyereményalapot,
 • az állammal szembeni befizetési kötelezettségek teljesített összegeit (át nem vett nyeremények esetén játékadó, felügyeleti díj),
 • a játékosoknak átadott nyeremények értékét.

A végelszámolás elektronikus úton történő benyújtása esetén, ha a sorsolás közjegyző jelenlétében történt, a sorsolásról készült közjegyzői okirat egy hiteles példányát – amennyiben az nem került a végelszámolással egyidejűleg elektronikus úton benyújtásra, vagy az elektronikusan formában kiállított és benyújtott közjegyzői okiratot nem a közjegyző látta el digitális aláírás hitelesítéssel – a végelszámolás benyújtását követő 5 napon belül postai úton, vagy személyesen be kell nyújtani papír alapon.

A közjegyző által digitális aláírás-hitelesítéssel és időbélyegzővel ellátott közjegyzői jegyzőkönyv másolata elektronikus úton is továbbítható.

A közjegyző nélkül lebonyolításra került sorsolási eseményeken, a szervező által kijelölt, a sorsolás lebonyolításáért felelős, legalább háromtagú bizottság által, a sorsolásról felvett jegyzőkönyvet szükséges benyújtani.

A bejelentésköteles sorsolásos játék szabályainak megszegése esetén az SZF szankció alkalmazásával élhet.