TÁVSZERENCSEJÁTÉK

Távszerencsejáték a fogadás, ha azt kizárólag hírközlő eszköz és rendszer útján szervezik. A fogadási esemény fogalmára az Szjtv. 28/A. § (1) bekezdésben* foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

*Fogadási esemény az a jövőbeli esemény, amelynek legalább két nyilvánosságra kerülő kimenetele lehetséges és ezek bekövetkezésére a játékszervező semmilyen befolyással nem rendelkezik. E törvény alkalmazásában fogadásnak minősül a tét fizetése fejében történő, egy jövőbeli esemény véletlen bekövetkezésének eltalálására, vagy egy jövőbeli esemény kimenetelének eltalálására vonatkozó játék. Nem köthető fogadás akkor, ha ez harmadik személy érdekét sértené.

A távszerencsejáték szervezését a lóversenyfogadás kivételével kizárólag a 100%-ban a magyar állam tulajdonában álló Szerencsejáték Zrt. végezheti totalizatőri vagy bukmékeri rendszerű fogadási formában. Lóversenyfogadás esetén kizárólag a 100%-ban a magyar állam tulajdonában álló Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. szervezhet távszerencsejátékot totalizatőri vagy bukmékeri rendszerű fogadási formában.

Totalizatőri rendszerű fogadásolyan fogadási forma, amelyben a tétek összeadódnak és ezen összegnek a játéktervben meghatározott hányada az ugyanott meghatározottak szerint kerül nyereményként szétosztásra.

Bukmékeri rendszerű fogadásolyan fogadási forma, amelyben a fogadásszervező a fogadási ajánlatában meghatározott fogadási esemény bekövetkezésére, kimenetelére a fogadó játékos részére – nyereményszorzó alapján – pénzösszeget ajánl fel, és azt nyerés esetén a megállapodásban rögzítettek szerint fizeti ki.

A távszerencsejáték-szervezés engedélyezéséért 10 millió forint igazgatási-szolgáltatási díjat kell fizetni.

A távszerencsejáték szervezés engedélyezése iránti kérelmet a gazdálkodó szervezet a szerencsejáték-felügyeleti hatóság által rendszeresített SZF_38-as számú formanyomtatványon terjesztheti elő a szerencsejáték-felügyeleti hatósághoz.

A szerencsejáték-felügyeleti hatóság az engedélyt – ha a kérelem az Szjtv.-ben, külön jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelel és az Szjtv. 3. § (1a) bekezdés a) pontja szerinti szerencsejátékra szóló engedély esetén a távszerencsejáték szervező a szerencsejáték-felügyeleti hatóság részére igazolta, hogy a távszerencsejáték szervező az általa szervezett játékokban érintett vagyoni értékű jogokra vonatkozóan a jogosultakkal felhasználási szerződést kötött – legfeljebb 5 éves határozott időtartamra adja ki.

A Szerencsejáték Felügyelet engedélyének a kiadására, továbbá a szervezői tevékenységre vonatkozó részletes feltételeket az Szjtv. és a végrehajtására kiadott jogszabályok (Vhr. és a felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI.10.) Korm. rendelet) tartalmazzák. Továbbá, a Pmt., valamint a Pvkit. hatálya kiterjed a távszerencsejáték szervezőjére is.

Az engedélykérelmet – a szükséges dokumentumok teljes körű rendelkezésre állása esetén – a Szerencsejáték Felügyelet (szerencsejáték-felügyeleti hatóság) 75 napon belül bírálja el. Ha a szerencsejáték-felügyeleti hatóság megállapítja, hogy a kérelem elbírálásához a tényállás tisztázása szükséges, akkor 15 napon belül hiánypótlási felhívás kiadására kerül sor. A hiánypótlási felhívásban megjelölt határidő elmulasztása esetén az eljárás végzéssel megszüntethető, ha az ügyfél nem kéri a határidő meghosszabbítását, illetve nyilatkozattételének elmaradása megakadályozza a tényállás teljes körű tisztázását. Az előzőekből kitűnően tehát alapvető szervezői érdek az engedélyezési dokumentumok teljes körű és a jogszabályok által elvárt részletezettségű benyújtása.

A Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltatóként a távszerencsejáték szervezője köteles a Pmt.-ben meghatározott feladatok teljesítésére belső szabályzatot készíteni és azt a tevékenység engedélyezésére irányuló kérelemmel együtt az szerencsejáték-felügyeleti hatósághoz jóváhagyásra benyújtani.

Az engedélyezési eljárás során benyújtandó iratok közül kiemelten fontos a távszerencsejáték műszaki-informatikai rendszerére vonatkozó auditálási okirat, amelynek fogalmára a Vhr. 87. § 16. pontjában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

 Auditálási okirat: megfelelőség-értékelésre jogosult személy által készített, teljes bizonyító erejű magánokirati formában kiállított tanúsítvány, amelynek tartalmáért a kiállítója szakmai és anyagi felelősséget vállal, és amely tartalmazza, hogy a kiállítója által, előre meghatározott módszertan alapján végzett vizsgálat és értékelés szerint a szerencsejáték-szervező által a szerencsejáték-szervezéshez alkalmazni kívánt műszaki-informatikai rendszer vagy műszaki megoldás, és azok működésének szabályozása mennyiben biztosítja a szerencsejáték biztonságos és szakszerű lebonyolításához szükséges feltételeket, továbbá amelynek mellékletét képezik a vonatkozó jogszabályi és szakmai követelményeknek való megfelelőségről készített jelentések, a vizsgálatot igazoló informatikai tesztelési dokumentumok, az informatikai rendszer rendszer-dokumentációja és felhasználói leírása, a vizsgálat során felhasznált hitelesítési, vagy más szervezet által kiállított auditálási okiratok, amelyek alapján az auditálási okirat készült.

A távszerencsejáték műszaki-informatikai rendszer auditálási okiratnak megfelelő állapotát az engedély időtartama alatt folyamatosan biztosítani kell.

A szervező a távszerencsejáték műszaki-informatikai rendszer auditálási okiratban foglaltakhoz képest tervezett változása esetén az auditáló szervezet írásbeli nyilatkozatát kéri arról, hogy a tervezett változás jelentős vagy nem jelentős változást eredményez.

A technikai eszközökben, a technológiában, az informatikai vagy biztonsági környezetben, a játékfunkciókban vagy alkalmazásban bekövetkező jelentős változás esetén az auditálást ismételten el kell végezni.

Nem jelentős változás esetén a szervező az auditáló szervezet írásbeli nyilatkozatát a változás alkalmazása előtt a szerencsejáték-felügyeleti hatóság részére megküldi. A szervező az auditáló szervezet által kiállított auditálási okirathoz, illetve az írásbeli nyilatkozathoz kapcsolódó teljes dokumentációt a szerencsejáték-felügyeleti hatóság rendelkezésére bocsátja.

Az auditáló szervezet az auditálási okiratban, a technikai eszközökben, a technológiában, az informatikai vagy biztonsági környezetben, játékfunkciókban vagy alkalmazásban bekövetkező előreláthatóan nem jelentős változás körét meghatározhatja. Ebben az esetben az auditáló szervezet írásbeli nyilatkozatát nem kell beszerezni. A szervező a változás alkalmazása előtt a szerencsejáték-felügyeleti hatóságot a változás nem jelentős jellegéről és az auditálási okirat szerinti besorolásáról értesíti.

A távszerencsejáték üzemeltetés részletes műszaki-informatikai feltételeit a Vhr. 4. számú melléklete tartalmazza.

A távszerencsejátékot biztosító szerverhez a szervező a távoli hozzáférés lehetőségét a szerencsejáték-felügyeleti hatóság részére folyamatosan köteles biztosítani. A szervert Magyarországon kell elhelyezni. Távoli hozzáférés keretében a szerencsejáték-felügyeleti hatóság részére legalább a Vhr. 6. számú mellékletében felsorolt adatokhoz való hozzáférést kell biztosítani.

A távoli hozzáférés keretében lehetővé kell tenni az adatok olvasását, kimásolását, az adatok egészéről, vagy egy részéről elektronikus másolat készítését és ezek biztonságos továbbítását a szerencsejáték-felügyeleti hatóság részére.

A szervező a játékos nyilvántartásba vételének megkezdésekor a játékos részére játékosi egyenleget hoz létre. Egy játékos részére egy szervezőnél egy játékosi egyenleg nyitható. A játékosi egyenleget a szervező a felelős játékszervezés elvének tiszteletben tartásával, az Szjtv.-ben és külön jogszabályban meghatározottak szerint vezeti.

A szervező a kifizetésre alkalmas (ajándék bónuszok, bónusz nyeremények és speciális bónuszok nélküli) játékosi egyenlegek fedezetét egy minden egyéb pénzügyi eszköztől elkülönített magyarországi bankszámlán köteles tartani. Az elkülönített bankszámlán elhelyezett összegnek fedeznie kell az összes kifizetésre alkalmas játékosi egyenleg összegét. Ha a kifizetésre alkalmas játékosi egyenlegek összege meghaladja az elkülönített bankszámlán található összeget, a szervező 30 napon belül köteles a különbözet pótlására. A játékosi egyenlegen a szervező az engedély felfüggesztésének időtartama alatt csak a felfüggesztés napját megelőző játékügyletek elszámolásával kapcsolatos terheléseket, jóváírásokat vezetheti át és csak ilyen játékügyletekkel kapcsolatos kifizetéseket teljesíthet. A játékosi egyenleg megszüntetése esetén, valamint abban az esetben, ha a játékos végleges nyilvántartásba vételére nem kerül sor, a szervező a játékügyletekkel kapcsolatban a játékossal a külön jogszabályban meghatározottak szerint elszámol.

A szervező távszerencsejáték-szervezéssel kapcsolatban használt honlapján az e törvény szerint nyújtott szerencsejáték-szolgáltatással kapcsolatban magyar nyelven kell feltüntetni legalább a következő információkat:

  1. a szerencsejátékban való részvétel feltételei és a játék szabályai,
  2. a játékosi egyenleg kezelésének, a tétek befizetésének, a nyeremények kifizetésének szabályai,
  3. a játékosi panaszok kezelésének rendje,
  4. a szerencsejáték-szervező a)-c) pontban foglaltakkal kapcsolatos elérhetősége,
  5. a 18 éven aluli személyek játéktilalmára vonatkozó figyelmeztetés,
  6. a túlzásba vitt szerencsejáték ártalmaira, szenvedélybetegség kialakulására vonatkozó figyelmeztetés,
  7. Magyarországon szerencsejáték játékfüggőség kezelésével foglalkozó legalább egy szervezet elnevezése, elérhetősége,
  8. a szerencsejáték-felügyeleti hatóság mint engedélyező és felügyeleti hatóság megnevezése és elérhetősége játékosi bejelentésekkel, felügyeleti eljárással kapcsolatban,
  9. a távszerencsejáték engedély meglétére utalás, az engedély felfüggesztése esetén ennek ténye és időtartama.

A szervező a játékos részére legalább az alábbi önkorlátozó intézkedések igénybevételét biztosítja:

 1. a játékos kérésére a játékos által meghatározott időszakra az önkizárás lehetőségét,
 2. a játékosi egyenlegre teljesített befizetés maximális összegének meghatározását,
 3. a tétként megtehető összeg maximumának meghatározását,
 4. a veszteség maximális összegének meghatározását,
 5. a játékban való részvétel figyelmeztetés nélküli maximális időtartamának meghatározását,
 6. a játékban töltött időről figyelmeztető jelzés ismétlődő vagy folyamatos megjelenítését.

A szervező a játékos részére a játéktervben és a részvételi szabályzatban meghatározott további önkorlátozó intézkedéseket biztosíthat.

A szerencsejáték-felügyeleti hatóság honlapján – a jogkövető magatartás elősegítése és a játékosok védelme érdekében – közzéteszi a következő információkat:

 1. az érvényes távszerencsejáték-szervezési engedéllyel rendelkező távszerencsejáték-szervező cégneve (elnevezése), székhelye, az engedély érvényességi ideje, a szervező távszerencsejáték-szervezéssel kapcsolatban használt és engedélyezett honlapjának (honlapjainak) címe, valamint az engedély felfüggesztése esetén ennek ténye és időtartama,
 2. legalább egy, Magyarországon szerencsejáték-függőség kezelésével foglalkozó szervezet elnevezése, elérhetősége,
 3. a szerencsejáték-felügyeleti hatóság elektronikus, telefonos és postai elérhetősége távszerencsejáték-szervezés esetén játékosi bejelentésekkel, felügyeleti eljárással kapcsolatban.