KÉRELEM TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSEKOR SZEMÉLYI MEGFELELŐSÉG MEGÁLLAPÍTÁSÁRA, ÉS HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSÁRA

A Szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 7/B. § (5) bekezdése szerint, a szerencsejáték-szervező tevékenység megkezdésekor a szervezőnek személyi megfelelősége megállapítása és hatósági bizonyítvány kiállítása iránt a szerencsejáték-felügyeleti hatóság által rendszeresített SZF_04 jelű nyomtatványon kérelmet kell benyújtania. A szervezőnek kérelméhez csatolnia kell a személyi megfelelőség igazolásához szükséges, jogszabályban meghatározott okiratokat és adatokat, valamint a létesítő okiratot. A szerencsejáték-felügyeleti hatóság a személyi feltételek vizsgálatát követően a szervező személyi megfelelőségét az annak igazolásául szolgáló legkésőbb kiállított okirat keltezésétől számított három évig állapítja meg, valamint hatósági bizonyítványt állít ki, amely a kiállítás napjától három évig érvényes.

A hatósági bizonyítvány szerencsejáték-szervező tevékenységre nem jogosít. Az SZF a hatósági bizonyítványt a személyi megfelelőség megállapítására és meghosszabbítására vonatkozó eljárási szabályokról szóló 364/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti adattartalommal adja ki. A hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem illetékmentes. Az eljárás során az Szjtv. 2. § (4) bekezdés b) pontja szerinti tények fennállására vonatkozó adatok igazolására szolgáló – az Szjtv. 2020. január 10. napjától hatályos módosítására tekintettel a kérelmező Pmt. szerinti tényleges tulajdonosára vonatkozóan is szükséges – hatósági bizonyítványt a nyilatkozattételre köteles személy kérelmére az SZF szerzi be.

A kérelem elektronikus úton történő benyújtása esetén a székhely, lakóhely szerint illetékes önkormányzati adóhatóság, illetve vámhatóság igazolását az Szjtv. 2. §-ának (5) bekezdésében foglaltakról, elektronikusan kiállított és digitális aláírás hitelesítéssel ellátott formában kell csatolni.

BEJELENTÉS SZEMÉLYI MEGFELELŐSÉG MEGÁLLAPÍTÁSAKOR FIGYELEMBE VETT TÉNY, KÖRÜLMÉNY VÁLTOZÁSÁRÓL/KÉRELEM SZEMÉLYI MEGFELELŐSÉG ISMÉTELT MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

Az SZF_05 jelű nyomtatványt két esetben kell előterjeszteni:

1.) Ha a szervező a már korábban megállapított személyi megfelelőségét annak érvényességének lejárta előtt ismételten igazolja. Az Szjtv. 2. § (8) bekezdése szerint a szerencsejáték-szervező a 2. § (4) bekezdésének b) és d) pontjaiban és az (5) bekezdésben meghatározott személyi megfelelőségének folyamatosan fenn kell állnia, a szerencsejáték-felügyeleti hatóság pedig a személyi megfelelőség meglétét köteles ellenőrizni. A kérelmet a személyi megfelelőség érvényességének utolsó napjáig kell benyújtani. A határidőben benyújtott hosszabbításra irányuló kérelem végleges döntéssel történő elbírálásáig az SZF vélelmezi a személyi megfelelőség folyamatos fennállását. Az SZF a szervező személyi megfelelőségét az annak igazolásul szolgáló legkésőbb kiállított okirat keltezésétől számított három évig állapítja meg. Ha a szervező a fenti kötelezettségének nem tesz eleget, az Szjtv. 13. § (7) bekezdése értelmében az SZF megállapítja a szervezői tevékenység megszűnését, a szervező részére kiállított engedélyek érvénytelenségét.

2.) Ha olyan változás van a gazdasági társaság életében, amely a személyi megfelelőség érvényességi idejét nem érinti, de a társasági szerződés módosítására sor került, akkor a létesítő okirat módosításának elfogadásától számított 30 napon belül be kell nyújtani az alábbi okiratokat:

 • társasági szerződés módosítását,
 • az ügyvezető, a társaság tagjainak, vagy tényleges tulajdonosának személyében történő változás esetében az erre vonatkozó személyi megfelelőséget igazoló iratokat is. (A szükséges dokumentumok részletes felsorolását a nyomtatvány is tartalmazza.).

A bejelentést az alábbi változások esetén kell megtenni:

 • gazdasági társaság átalakulása (összeolvadás, beolvadás, kiválás, különválás),
 • alaptőke/törzstőke változás,
 • tagváltozás,
 • vezető tisztségviselő változása,
 • tényleges tulajdonos változása,
 • a gazdasági társaság elnevezésének megváltozása,
 • székhelyváltozás,
 • levelezési cím változása,
 • bankszámlaszám változása,
 • adószám változása,
 • cégjegyzék-szám változása.

A bejelentés nyilvántartásba vétele, valamint a kérelem elbírálása szintén illetékmentes eljárás.

A személyi megfelelőség hosszabbításra irányuló kérelem esetén az Szjtv. 2. § (4) bekezdés b) pontja szerinti tények fennállására vonatkozó adatok igazolására szolgáló hatósági bizonyítványt a nyilatkozattételre köteles személy kérelmére az SZF szerzi be.