ONLINE KASZINÓJÁTÉK

Az online kaszinójáték a kaszinójáték hírközlő eszköz és rendszer útján történő szervezése (a továbbiakban: online kaszinójáték). Online kaszinójáték szervezésére kizárólag a Magyarország területén található játékkaszinó üzemeltetésére szóló koncesszió jogosultja jogosult, amely az online kaszinójáték szervezését a kaszinójáték szervezésére létrehozott koncessziós társaság útján végezheti.

A szerencsejáték-felügyeleti hatóság a koncessziós társaság részére az online kaszinójáték szervezését a koncessziós időszakban, a kaszinójáték szervezésére kiadott engedély időtartamára engedélyezheti.

A kaszinójáték szervezéséért megfizetendő koncessziós díj teljesítése esetén a koncessziós szerződés aláírója, illetve a koncessziós társaság az online kaszinójáték szervezéséért egyéb jogcímen koncessziós díjat nem fizet.

A szervező online kaszinójáték engedélyezéséért a játékkaszinó engedélyezéséért előterjesztett kérelemmel egyidejűleg benyújtott kérelem esetén 2,5 millió forint, egyéb esetben 5 millió forint igazgatási-szolgáltatási díjat kell fizetni.

Online kaszinójáték szervezés engedélyezésére irányuló eljárás a szerencsejáték-felügyeleti hatóság által rendszeresített SZF_38-as formanyomtatványon benyújtandó kérelemre indul.

A Szerencsejáték Felügyelet engedélyének a kiadására, továbbá a szervezői tevékenységre vonatkozó részletes feltételeket az Szjtv. és a végrehajtására kiadott jogszabályok (Vhr. és a felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI.10.) tartalmazzák. Továbbá, a Pmt., valamint a Pvkit. hatálya kiterjed az online kaszinójáték szervezőjére is.

Az engedélykérelmet – a szükséges dokumentumok teljes körű rendelkezésre állása esetén – a Szerencsejáték Felügyelet (szerencsejáték-felügyeleti hatóság) 75 napon belül bírálja el. Ha a szerencsejáték-felügyeleti hatóság megállapítja, hogy a kérelem elbírálásához a tényállás tisztázása szükséges, akkor 15 napon belül hiánypótlási felhívás kiadására kerül sor. A hiánypótlási felhívásban megjelölt határidő elmulasztása esetén az eljárás végzéssel megszüntethető, ha az ügyfél nem kéri a határidő meghosszabbítását, illetve nyilatkozattételének elmaradása megakadályozza a tényállás teljes körű tisztázását. Az előzőekből kitűnően tehát alapvető szervezői érdek az engedélyezési dokumentumok teljes körű és a jogszabályok által elvárt részletezettségű benyújtása.

A Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltatóként az online kaszinójáték szervezője köteles a Pmt.-ben meghatározott feladatok teljesítésére belső szabályzatot készíteni és azt a tevékenység engedélyezésére irányuló kérelemmel együtt az szerencsejáték-felügyeleti hatósághoz jóváhagyásra benyújtani.

Az engedélyezési eljárás során benyújtandó iratok közül kiemelten fontos az online kaszinójáték műszaki-informatikai rendszerére vonatkozó auditálási okirat, amelynek fogalmára a Vhr. 87. § 16. pontjában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. 

Auditálási okirat: megfelelőség-értékelésre jogosult személy által készített, teljes bizonyító erejű magánokirati formában kiállított tanúsítvány, amelynek tartalmáért a kiállítója szakmai és anyagi felelősséget vállal, és amely tartalmazza, hogy a kiállítója által, előre meghatározott módszertan alapján végzett vizsgálat és értékelés szerint a szerencsejáték-szervező által a szerencsejáték-szervezéshez alkalmazni kívánt műszaki-informatikai rendszer vagy műszaki megoldás, és azok működésének szabályozása mennyiben biztosítja a szerencsejáték biztonságos és szakszerű lebonyolításához szükséges feltételeket, továbbá amelynek mellékletét képezik a vonatkozó jogszabályi és szakmai követelményeknek való megfelelőségről készített jelentések, a vizsgálatot igazoló informatikai tesztelési dokumentumok, az informatikai rendszer rendszer-dokumentációja és felhasználói leírása, a vizsgálat során felhasznált hitelesítési, vagy más szervezet által kiállított auditálási okiratok, amelyek alapján az auditálási okirat készült.

Az online kaszinójáték műszaki-informatikai rendszer auditálási okiratnak megfelelő állapotát az engedély időtartama alatt folyamatosan biztosítani kell.

A szervező az online kaszinójáték műszaki-informatikai rendszer auditálási okiratban foglaltakhoz képest tervezett változása esetén az auditáló szervezet írásbeli nyilatkozatát kéri arról, hogy a tervezett változás jelentős vagy nem jelentős változást eredményez.

A technikai eszközökben, a technológiában, az informatikai vagy biztonsági környezetben, a játékfunkciókban vagy alkalmazásban bekövetkező jelentős változás esetén az auditálást ismételten el kell végezni.

Nem jelentős változás esetén a szervező az auditáló szervezet írásbeli nyilatkozatát a változás alkalmazása előtt a szerencsejáték-felügyeleti hatóság részére megküldi. A szervező az auditáló szervezet által kiállított auditálási okirathoz, illetve az írásbeli nyilatkozathoz kapcsolódó teljes dokumentációt a szerencsejáték-felügyeleti hatóság rendelkezésére bocsátja.

Az auditáló szervezet az auditálási okiratban, a technikai eszközökben, a technológiában, az informatikai vagy biztonsági környezetben, játékfunkciókban vagy alkalmazásban bekövetkező előreláthatóan nem jelentős változás körét meghatározhatja. Ebben az esetben az auditáló szervezet írásbeli nyilatkozatát nem kell beszerezni. A szervező a változás alkalmazása előtt a szerencsejáték-felügyeleti hatóságot a változás nem jelentős jellegéről és az auditálási okirat szerinti besorolásáról értesíti.

Az online kaszinójáték üzemeltetés részletes műszaki-informatikai feltételeit a Vhr. 4. számú melléklete tartalmazza.

Az online kaszinójátékot biztosító szerverhez a szervező a távoli hozzáférés lehetőségét a szerencsejáték-felügyeleti hatóság részére folyamatosan köteles biztosítani. Az online kaszinójáték szervezésére szolgáló szervert EGT-államban kell elhelyezni. Távoli hozzáférés keretében a szerencsejáték-felügyeleti hatóság részére legalább a Vhr. 6. számú mellékletében felsorolt adatokhoz való hozzáférést kell biztosítani.

A távoli hozzáférés keretében lehetővé kell tenni az adatok olvasását, kimásolását, az adatok egészéről, vagy egy részéről elektronikus másolat készítését és ezek biztonságos továbbítását a szerencsejáték-felügyeleti hatóság részére.

Online kaszinójáték kizárólag magyarországi IP címről kapcsolódó játékos számára tehető hozzáférhetővé. A játékszervezőnek gondoskodnia kell az IP címek törvényi megfelelőségének folyamatos ellenőrzéséről.

Az online kaszinójáték szervező az online kaszinójáték műszaki-informatikai rendszerének az Szjtv.-ben és külön jogszabályban meghatározott feltételeknek való megfelelését a külön jogszabályban meghatározott módon igazolja.

Az online kaszinójáték típusai:

 1. a játékkaszinóban vagy a szerencsejáték-felügyeleti hatóság által – eseti vagy állandó jelleggel- engedélyezett más helyen folyó kaszinójátékban hírközlő eszköz vagy rendszer útján történő részvétel,
 2. az online kaszinó szerverére hírközlő eszköz vagy rendszer útján történő kapcsolódás a játékos rendelkezése alatt álló informatikai eszközzel a szerveren található játékprogramokkal történő játék,
 3. az online kaszinó által üzemeltetett szerver közvetítésével a játékos rendelkezése alatt álló informatikai eszközzel más játékosok elleni kártyajáték, vagy
 4. az a)-c) pontban felsorolt játéktípusok kombinációja.

A játékkaszinóban – a c) pontban foglalt játéktípus kivételével – online kaszinó elérését biztosító informatikai eszköz is üzemeltethető.

Ha az online kaszinó üzemeltetője több online kaszinót üzemeltet, vagy erről más jogszerűen működő online kaszinó üzemeltetőjével megállapodik, akkor az a) és b) pontban foglalt játékok egységes jackpot rendszerbe köthetőek.

A magyarországi játékszervező külföldi szolgáltató által üzemeltetett jackpot rendszerhez csak akkor csatlakozhat, ha a külföldi szolgáltató a saját joga szerint jogszerűen működik.

Ha az online kaszinó üzemeltetője több online kaszinót üzemeltet, vagy erről más jogszerűen működő online kaszinó üzemeltetőjével megállapodik, akkor a c) pontban foglalt játékos elleni kártyajátékok egységes rendszerbe köthetőek.

A magyarországi játékszervező külföldi szolgáltató által üzemeltetett játékos elleni kártyajátékhoz csak akkor csatlakozhat, ha a külföldi szolgáltató a saját joga szerint jogszerűen működik.

A külföldi jackpot rendszerbe történő befizetés nem növeli a bevételt, azonban a külföldi jackpot rendszerből származó nyeremény személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség alá esik. Az online kaszinó üzemeltetője köteles az adóelőleget levonni és az állami adóhatóság részére megfizetni.

Az online kaszinó üzemeltetője ajánlatot tehet ajándék bónusz vagy speciális bónusz igénybevételére, azonban ez esetben annak részleteit a játéktervben világos és érthető módon szabályoznia kell. Az ajándék bónusz és a speciális bónusz nem növeli a bevételt.

Az online kaszinóban elnyert nyereményt abban a pénznemben kell kifizetni, amelyben az keletkezett.

Azonos koncessziós társaság által üzemeltetett játékkaszinók és online kaszinók esetében a koncessziós társaság egységes beléptető- és azonosító rendszer alkalmazására jogosult.

Kétszázmillió forintot vagy – a nyeremény keletkezése napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos árfolyam szerint – ennek megfelelő összegű devizaösszeget meghaladó nyeremény esetén az online kaszinó szervezője a nyereményt 30 napon belül köteles a játékosi egyenlegen jóváírni.

A szervező a játékos nyilvántartásba vételének megkezdésekor a játékos részére játékosi egyenleget hoz létre. Egy játékos részére egy szervezőnél egy játékosi egyenleg nyitható. A játékosi egyenleget a szervező a felelős játékszervezés elvének tiszteletben tartásával, az Szjtv.-ben és külön jogszabályban meghatározottak szerint vezeti.

A szervező a kifizetésre alkalmas (ajándék bónuszok, bónusz nyeremények és speciális bónuszok nélküli) játékosi egyenlegek fedezetét egy minden egyéb pénzügyi eszköztől elkülönített magyarországi bankszámlán köteles tartani. Az elkülönített bankszámlán elhelyezett összegnek fedeznie kell az összes kifizetésre alkalmas játékosi egyenleg összegét. Ha a kifizetésre alkalmas játékosi egyenlegek összege meghaladja az elkülönített bankszámlán található összeget, a szervező 30 napon belül köteles a különbözet pótlására. A játékosi egyenlegen a szervező az engedély felfüggesztésének időtartama alatt csak a felfüggesztés napját megelőző játékügyletek elszámolásával kapcsolatos terheléseket, jóváírásokat vezetheti át és csak ilyen játékügyletekkel kapcsolatos kifizetéseket teljesíthet. A játékosi egyenleg megszüntetése esetén, valamint abban az esetben, ha a játékos végleges nyilvántartásba vételére nem kerül sor, a szervező a játékügyletekkel kapcsolatban a játékossal a külön jogszabályban meghatározottak szerint elszámol.

A szervező online kaszinójáték szervezéssel kapcsolatban használt honlapján az e törvény szerint nyújtott szerencsejáték-szolgáltatással kapcsolatban magyar nyelven kell feltüntetni legalább a következő információkat:

 1. a szerencsejátékban való részvétel feltételei és a játék szabályai,
 2. a játékosi egyenleg kezelésének, a tétek befizetésének, a nyeremények kifizetésének szabályai,
 3. a játékosi panaszok kezelésének rendje,
 4. a szerencsejáték-szervező a)-c) pontban foglaltakkal kapcsolatos elérhetősége,
 5. a 18 éven aluli személyek játéktilalmára vonatkozó figyelmeztetés,
 6. a túlzásba vitt szerencsejáték ártalmaira, szenvedélybetegség kialakulására vonatkozó figyelmeztetés,
 7. Magyarországon szerencsejáték játékfüggőség kezelésével foglalkozó legalább egy szervezet elnevezése, elérhetősége,
 8. a szerencsejáték-felügyeleti hatóság mint engedélyező és felügyeleti hatóság megnevezése és elérhetősége játékosi bejelentésekkel, felügyeleti eljárással kapcsolatban,
 9. az online kaszinójáték engedély meglétére utalás, az engedély felfüggesztése esetén ennek ténye és időtartama.

A szervező a játékos részére legalább az alábbi önkorlátozó intézkedések igénybevételét biztosítja:

 1. a játékos kérésére a játékos által meghatározott időszakra az önkizárás lehetőségét,
 2. a játékosi egyenlegre teljesített befizetés maximális összegének meghatározását,
 3. a tétként megtehető összeg maximumának meghatározását,
 4. a veszteség maximális összegének meghatározását,
 5. a játékban való részvétel figyelmeztetés nélküli maximális időtartamának meghatározását,
 6. a játékban töltött időről figyelmeztető jelzés ismétlődő vagy folyamatos megjelenítését.

A szervező a játékos részére a játéktervben és a részvételi szabályzatban meghatározott további önkorlátozó intézkedéseket biztosíthat.

A szerencsejáték-felügyeleti hatóság honlapján – a jogkövető magatartás elősegítése és a játékosok védelme érdekében – közzéteszi a következő információkat:

 1. az érvényes online kaszinójáték-szervezési engedéllyel rendelkező online kaszinójátékot szervező cégneve (elnevezése), székhelye, az engedély érvényességi ideje, a szervező online kaszinójáték szervezéssel kapcsolatban használt és engedélyezett honlapjának (honlapjainak) címe, valamint az engedély felfüggesztése esetén ennek ténye és időtartama,
 2. legalább egy, Magyarországon szerencsejáték-függőség kezelésével foglalkozó szervezet elnevezése, elérhetősége,
 3. a szerencsejáték-felügyeleti hatóság elektronikus, telefonos és postai elérhetősége online kaszinójáték-szervezés esetén játékosi bejelentésekkel, felügyeleti eljárással kapcsolatban.