A KÁRTYATERMEK ÜZEMELTETÉSÉNEK ALAPFELTÉTELEIRŐL, AZ ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ

A kártyatermek üzemeltetésének feltételeit az Szjtv., valamint Vhr. tartalmazza. Továbbá, a Pmt., valamint a Pvkit. hatálya kiterjed a kártyaterem üzemeltetőjére is.

Az Szjtv. 29/B. §-a értelmében kártyateremben kártyajátékot kizárólag e célból alapított (kizárólagos tevékenységi kör a 92.00 08’as TEÁOR), legalább 25 millió alap- vagy törzstőkével rendelkező gazdasági társaság szervezhet. Egy kártyateremben kizárólag egy gazdasági társaság szervezhet kártyajátékot. Kártyaterem kizárólag a közterület felől saját bejárattal rendelkező épületben, vagy külön bejárattal rendelkező építészetileg zárt helyiségben létesíthető A kártyateremben – amely ifjúsági, gyermek, oktatási vagy nevelési intézmény, ifjúsági klub, egészségügyi intézmény, nevelési-oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális vagy sporttevékenységet ellátó egyházi jogi személy e célt szolgáló ingatlana, továbbá kártyaterem engedélyezése iránti kérelem benyújtásakor már engedélyezett játékkaszinó 200 méteres körzetében nem működhet – legalább 5 és legfeljebb 10 asztal üzemeltethető. Egy kártyaasztalnál legfeljebb 10 játékos játszhat. A játéktér területét kártyaasztalonként 16 m² figyelembevételével kell kialakítani. A kártyaterem nyitva tartására nincs jogszabályi előírás, azonban a tevékenység jellege a rendszeres nyitva tartás kialakítását indokolja. A kártyatermet 18 éven aluliak nem látogathatják.

A kártyateremben kizárólag totalizatőri, készpénzes és/vagy versenyrendszerű póker típusú kártyajáték szervezhető. Készpénzes lebonyolítás esetén a kezdőtét az 500, illetve az 1000 forintot, illetve egy játékos által egyidejűleg beváltható összeg a 100 ezer forintot nem haladhatja meg. Verseny rendszerű lebonyolítás esetén a nevezési díj mértéke az 50 ezer forintot nem haladhatja meg. A nyereményalap – amely készpénzes játék esetén az első tét és a nyereményjogosultság megállapítása között megtett tétek összessége, verseny esetében pedig a nevezési díjak összessége – 80%-át nyeremény céljára kell fordítani. A kártyaterem játékadója a tiszta játékbevétel (a tárgyhónapban befizetett tétek és a kifizetett nyeremények különbözete), valamint a borravaló 50 %-a együttes összegének a 40%-a.

A kártyatermet a játék tisztasága, biztonságos lebonyolítása, a rend és a vagyonvédelem, továbbá a Pmt.-ben előírt feladatok végrehajtása érdekében videotechnikai ellenőrzési rendszerrel kell ellátni, amelynek felvételeit az esetleges játékosi panaszok kivizsgálása érdekében a rögzítéstől számított 45 napig meg kell őrizni.

A Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltatóként a kártyaterem üzemeltetője köteles a Pmt.-ben meghatározott feladatok teljesítésére belső szabályzatot készíteni és azt a tevékenység engedélyezésére irányuló kérelemmel együtt az szerencsejáték-felügyeleti hatósághoz jóváhagyásra benyújtani. A Pmt. alapján elkészítendő belső szabályzathoz a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény alapján elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemeiről szóló 21/2017. (VIII. 3.) NGM rendelet, a Pmt. végrehajtására és a Pvkit. szerinti szűrőrendszer kidolgozására a játékkaszinót, kártyatermet működtetők, távszerencsejátéknak nem minősülő fogadást, távszerencsejátékot és online kaszinójátékot szervezők részére a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény végrehajtásának, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól szóló 34/2017. (X. 26.) NGM rendelet az irányadó. Az egyes feladatok köréből kiemelendő, hogy a kártyaterembe belépő játékosok azonosítását a Pmt.-ben felsorolt okiratok alapján el kell végezni, továbbá, hogy a kártyatermet pénzmosásra utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén a törvényben előírtaknak megfelelően bejelentési kötelezettség terheli.

A kártyaterem üzemeltetésének engedélyezésére irányuló eljárás a Szerencsejáték Felügyelet által rendszeresített SZF_27-es formanyomtatványon benyújtandó kérelemre indul. Ezzel egyidejűleg, ugyancsak a Szerencsejáték Felügyelet által rendszeresített SZF_04-es formanyomtatványon kérelmet kell benyújtani a szervező személyi megfelelőségének megállapítása és (az eljárással összefüggő hatósági eljárásokban történő felhasználásra) hatósági bizonyítvány kiállítása iránt. A kérelmekhez tartalmuk szerint csatolni kell az Szjtv. 29/B. § (15) bekezdésében meghatározott okiratokat és adatokat, amelyek körét a kérelemnyomtatványok részletezően tartalmaznak. A kérelem jelenleg a Szerencsejáték Felügyelet ügyfélszolgálatokon személyesen, postai úton, vagy elektronikusan E-papír mellékleteként van lehetőség. A kérelemhez a teljes dokumentációt csatolni kell, a korábbi eljárások során benyújtott dokumentumok az aktuális eljárásban teljesítettként nem fogadhatók el.

Az engedélykérelmet – a szükséges dokumentumok teljes körű rendelkezésre állása esetén – a Szerencsejáték Felügyelet 75 napon belül bírálja el. Ha a Szerencsejáték Felügyelet megállapítja, hogy a kérelem elbírálásához a tényállás tisztázása szükséges, amely sommás eljárás keretében nem lehetséges, a sommás eljárás szabályait mellőzi, és  elektronikus úton a teljes eljárásra való áttérésről értesíti a kérelmezőt. Ebben az esetben 15 napon belül hiánypótlási felhívás kiadására kerül sor, amelynek teljesítési időtartama nem számít be az ügyintézési határidőbe. A hiánypótlási felhívásban megjelölt határidő elmulasztása esetén az eljárás végzéssel megszüntethető, ha az ügyfél nem kéri a határidő meghosszabbítását, illetve nyilatkozattételének elmaradása megakadályozza a tényállás teljes körű tisztázását. Az előzőekből kitűnően tehát alapvető szervezői érdek az engedélyezési dokumentumok teljes körű és a jogszabályok által elvárt részletezettségű benyújtása. E körben kiemelendő, hogy szerencsejáték csak jóváhagyott játékterv alapján szervezhető, amiből az következik, hogy a játéktervnek a Vhr. 73/J. §(1) bekezdésében meghatározott, illetve hivatkozott tartalmi elemek kifejtésén túl részletesen tartalmaznia kell mindazon eljárások leírását, adatokat és információkat, amelyek mentén a kérelmező szervezői tevékenységét folytatni kívánja, mert a gyakorlati tevékenység során ettől eltérni csak a játékterv módosításának jóváhagyását követően lehet.

Az engedélyezési eljárás során benyújtandó iratok közül kiemelten fontos a kártyaterem minden elsődleges adatforrásként működő számítógépes rendszerének megfelelőségét igazoló – az Európai Gazdasági Térség területén bejegyzett informatikai rendszerek auditálására jogosult cég által kiállított – auditálási okirat, amelynek ki kell terjednie a Vhr. szerinti számítógépes elszámolási rendszer auditálására is, amennyiben a szervező ilyen rendszert üzemeltet.

Az auditálási okirat fogalmára a Vhr. 87. § 16. pontjában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

Auditálási okirat: megfelelőség-értékelésre jogosult személy által készített, teljes bizonyító erejű magánokirati formában kiállított tanúsítvány, amelynek tartalmáért a kiállítója szakmai és anyagi felelősséget vállal, és amely tartalmazza, hogy a kiállítója által, előre meghatározott módszertan alapján végzett vizsgálat és értékelés szerint a szerencsejáték-szervező által a szerencsejáték-szervezéshez alkalmazni kívánt műszaki-informatikai rendszer vagy műszaki megoldás, és azok működésének szabályozása mennyiben biztosítja a szerencsejáték biztonságos és szakszerű lebonyolításához szükséges feltételeket, továbbá amelynek mellékletét képezik a vonatkozó jogszabályi és szakmai követelményeknek való megfelelőségről készített jelentések, a vizsgálatot igazoló informatikai tesztelési dokumentumok, az informatikai rendszer rendszer-dokumentációja és felhasználói leírása, a vizsgálat során felhasznált hitelesítési, vagy más szervezet által kiállított auditálási okiratok, amelyek alapján az auditálási okirat készült.

A kártyateremben a számítógépes rendszer auditálási okiratnak megfelelő állapotát az engedély időtartama alatt folyamatosan biztosítani kell.

A személyi, tárgyi és gazdasági feltételek vizsgálatát követően a Szerencsejáték Felügyelet a kártyaterem üzemeltetését az engedélykérelemben foglalt időtartamra, de legfeljebb 15 évre engedélyezheti. Az engedélyező határozatban a Szerencsejáték Felügyelet a játékból származó nyeremények, játékosokat megillető egyéb kifizetések, illetve szerencsejáték ügyben kiszabott bírság fedezetének biztosítása céljából, az engedély teljes időtartamáig, hitelintézetnél készpénz, vagy a hitelintézet által nyújtott bankgarancia formájában történő biztosíték elhelyezésére kötelezheti a szervezőt, amely felett rendelkezni csak a Szerencsejáték Felügyelet engedélyével lehet. A biztosíték letételét és a Szerencsejáték Felügyelet biztosíték feletti rendelkezési jogosultságát a szervező köteles megfelelő dokumentumokkal igazolni. A biztosíték letételének, vagy pótlásának elmulasztása az engedély visszavonásával jár. Az engedélyben foglalt időtartam lejárta, az engedélyezett szerencsejáték lebonyolítása, valamint az engedély visszavonása esetén a biztosíték a szerencsejáték szervezőnek visszajár.

Az engedélyező határozat mellékletét képezi a Vhr. 15. számú melléklete szerinti tartalmi és formai elemeket tartalmazó működési engedély, amelyet a kártyaterem bejáratánál jól látható módon ki kell függeszteni. Az engedélyező határozat és melléklete a Szerencsejáték Felügyelet ügyfélszolgálatán vehető át.

A kártyaterem üzemeltetője a felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI.10.) Korm. rendeletben, valamint a kártyaterem részvételi szabályzatában rögzített esetekben meghatározott időre vagy véglegesen kitilthatja a játékost a kártyateremből, illetve attól a belépést megtagadhatja.

A szerencsejáték-felügyeleti hatóság eljárásáért, így a szerencsejáték szervezésének engedélyezéséért a Szerencsejáték Felügyelet által végzett egyes igazgatási szolgáltatások igénybevételéért igazgatási-szolgáltatási díjat kell fizetni. Az engedély iránti kérelemre indult eljárásokban az eljárás megszüntetése vagy a kérelem elutasítása esetén az igazgatási-szolgáltatási díjat nem kell visszatéríteni. A kártyaterem engedélyezéséért fizetendő díj kártyaasztalonként 18 ezer forint, amelyet  kérelem benyújtásával egyidejűleg – külön felhívás nélkül – kell teljesíteni a jogcím megjelölésével. A szerencsejáték szervező működésének felügyeleti ellenőrzéséért az erről szóló nyilatkozat egyidejű benyújtása mellett szerencsejáték felügyeleti díjat köteles fizetni, amelynek mértéke kártyaterem üzemeltetése esetén a negyedévi tiszta játékbevétel 5 ezreléke, de legalább 5 ezer forint, legfeljebb 1 millió forint.