A KÁRTYATERMEK ÜZEMELTETÉSÉNEK ALAPFELTÉTELEIRŐL, AZ ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ

A kártyatermek üzemeltetésének feltételeit a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.), valamint az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X.21.) PM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) tartalmazza. Továbbá, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.), valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (a továbbiakban: Kit.) hatálya kiterjed a kártyaterem üzemeltetőjére is.

Az Szjtv. 29/B §-a értelmében kártyateremben kártyajátékot kizárólag e célból alapított (kizárólagos tevékenységi kör a 92.00 08’as TEÁOR), legalább 25 millió alap- vagy törzstőkével rendelkező gazdasági társaság szervezhet. Egy kártyateremben kizárólag egy gazdasági társaság szervezhet kártyajátékot. Kártyaterem kizárólag a közterület felől saját bejárattal rendelkező épületben, vagy külön bejárattal rendelkező építészetileg zárt helyiségben létesíthető A kártyateremben – amely ifjúsági, gyermek -, oktatási vagy nevelési intézmény, ifjúsági klub, egyházi, illetőleg egészségügyi intézmény, továbbá I. kategóriába sorolt játékterem és a kártyaterem engedélyezése iránti kérelem benyújtásakor már engedélyezett játékkaszinó 200 méteres körzetében nem működhet – legalább 5 és legfeljebb 10 asztal üzemeltethető. Egy kártyaasztalnál legfeljebb 10 játékos játszhat.. A játéktér területét kártyaasztalonként 16 m² figyelembevételével kell kialakítani. A kártyaterem nyitva tartására nincs jogszabályi előírás, azonban a tevékenység jellege a rendszeres nyitva tartás kialakítását indokolja.A kártyatermet 18 éven aluliak nem látogathatják.

A kártyateremben kizárólag totalizatőri, készpénzes és/vagy versenyrendszerű póker típusú kártyajáték szervezhető. Készpénzes lebonyolítás esetén a kezdőtét az 500, illetve az 1000 forintot, illetve egy játékos által egyidejűleg beváltható összeg a 100 ezer forintot nem haladhatja meg. Verseny rendszerű lebonyolítás esetén a nevezési díj mértéke az 50 ezer forintot nem haladhatja meg. A nyereményalap – amely készpénzes játék esetén az első tét és a nyereményjogosultság megállapítása között megtett tétek összessége, verseny esetében pedig a nevezési díjak összessége – 80%-át nyeremény céljára kell fordítani. A kártyaterem játékadója a tiszta játékbevétel 40%-a.

A kártyatermet videotechnikai ellenőrzési rendszerrel kell ellátni, amelynek felvételeit az esetleges játékosi panaszok kivizsgálása érdekében a rögzítéstől számított 45 napig meg kell őrizni.

A Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltatóként a kártyaterem üzemeltetője köteles a törvényben meghatározott feladatok teljesítésére belső szabályzatot készíteni és azt a tevékenység engedélyezésére irányuló kérelemmel együtt az szerencsejáték-felügyeleti hatósághoz jóváhagyásra benyújtani. A Pmt. alapján elkészítendő belső szabályzathoz a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény alapján elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemeiről szóló 21/2017. (VIII. 3.) NGM rendelet, a Pmt. végrehajtására és a Kit. szerinti szűrőrendszer kidolgozására a játékkaszinót, kártyatermet működtetők, távszerencsejátéknak nem minősülő fogadást, távszerencsejátékot és online kaszinójátékot szervezők részére a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény végrehajtásának, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól szóló 34/2017. (X. 26.) NGM rendelet az irányadó. Az egyes feladatok köréből kiemelendő, hogy a kártyaterembe belépő játékosok azonosítását, a törvényben felsorolt okiratok alapján el kell végezni, továbbá, hogy a kártyatermet pénzmosásra utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén a Pmt-ben előírtaknak megfelelően bejelentési kötelezettség terheli.

A kártyaterem üzemeltetésének engedélyezésére irányuló eljárás a szerencsejáték-felügyeleti hatóság által rendszeresített SZF_27-es formanyomtatványon benyújtandó kérelemre indul. Ezzel egyidejűleg, ugyancsak a szerencsejáték-felügyeleti hatóság által rendszeresített SZF_04-es formanyomtatványon kérelmet kell benyújtani a szervező személyi megfelelőségének megállapítása és (az eljárással összefüggő hatósági eljárásokban történő felhasználásra) hatósági bizonyítvány kiállítása iránt. A kérelmekhez tartalmuk szerint csatolni kell az Szjtv. 29/B. § (15) bekezdésében meghatározott okiratokat és adatokat, amelyek körét a kérelemnyomtatványok részletezően tartalmaznak. A kérelem jelenleg a Szerencsejáték Felügyelet ügyfélszolgálatokon személyesen, postai úton, vagy elektronikusan E-papír mellékleteként van lehetőség. A kérelemhez a teljes dokumentációt csatolni kell, a korábbi eljárások során benyújtott dokumentumok az aktuális eljárásban teljesítettként nem fogadhatók el.

Az engedélykérelmet – a szükséges dokumentumok teljes körű rendelkezésre állása esetén – a Szerencsejáték Felügyelet (szerencsejáték-felügyeleti hatóság) 75 napon belül bírálja el. Ha a szerencsejáték-felügyeleti hatóság megállapítja, hogy a kérelem elbírálásához a tényállás tisztázása szükséges, amely sommás eljárás keretében nem lehetséges, a sommás eljárás szabályait mellőzi, és függő hatályú döntést hoz. Ebben az esetben 15 napon belül hiánypótlási felhívás kiadására kerül sor, amelynek teljesítési időtartama nem számít be az ügyintézési határidőbe. A hiánypótlási felhívásban megjelölt határidő elmulasztása esetén az eljárás végzéssel megszüntethető, ha az ügyfél nem kéri a határidő meghosszabbítását, illetve nyilatkozattételének elmaradása megakadályozza a tényállás teljes körű tisztázását. Az előzőekből kitűnően tehát alapvető szervezői érdek az engedélyezési dokumentumok teljes körű és a jogszabályok által elvárt részletezettségű benyújtása. E körben kiemelendő, hogy szerencsejáték csak jóváhagyott játékterv alapján szervezhető, amiből az következik, hogy a játéktervnek a Vhr. 73/J. §(1) bekezdésében meghatározott, illetve hivatkozott tartalmi elemek kifejtésén túl részletesen tartalmaznia kell mindazon eljárások leírását, adatokat és információkat, amelyek mentén a kérelmező szervezői tevékenységét folytatni kívánja, mert a gyakorlati tevékenység során ettől eltérni csak a játékterv módosításának jóváhagyását követően lehet.

A személyi, tárgyi és gazdasági feltételek vizsgálatát követően a szerencsejáték-felügyeleti hatóság a kártyaterem üzemeltetését az engedélykérelemben foglalt időtartamra, de legfeljebb 15 évre engedélyezheti. Az engedélyező határozatban a Szerencsejáték Felügyelet a játékból származó nyeremények, játékosokat megillető egyéb kifizetések, illetve szerencsejáték ügyben kiszabott bírság fedezetének biztosítása céljából, az engedély teljes időtartamáig, hitelintézetnél készpénz, vagy a hitelintézet által nyújtott bankgarancia formájában történő biztosíték elhelyezésére kötelezheti a szervezőt, amely felett rendelkezni csak a szerencsejáték-felügyeleti hatóság engedélyével lehet. A biztosíték letételét és a szerencsejáték-felügyeleti hatóság biztosíték feletti rendelkezési jogosultságát a szervező köteles megfelelő dokumentumokkal igazolni. A biztosíték letételének, vagy pótlásának elmulasztása az engedély visszavonásával jár. Az engedélyben foglalt időtartam lejárta, az engedélyezett szerencsejáték lebonyolítása, valamint az engedély visszavonása esetén a biztosíték a szerencsejáték szervezőnek visszajár.

Az engedélyező határozat mellékletét képezi a Vhr. 15. számú melléklete szerinti tartalmi és formai elemeket tartalmazó működési engedély, amelyet a kártyaterem bejáratánál jól látható módon ki kell függeszteni. Az engedélyező határozat és melléklete a Szerencsejáték Felügyelet ügyfélszolgálatán vehető át.

A kártyaterem üzemeltetője a felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI.10.) Korm. rendeletben, valamint a kártyaterem részvételi szabályzatában rögzített esetekben meghatározott időre vagy véglegesen kitilthatja a játékost a kártyateremből, illetve attól a belépést megtagadhatja.

A szerencsejáték-felügyeleti hatóság eljárásáért, így a szerencsejáték szervezésének engedélyezéséért a Szerencsejáték Felügyelet által végzett egyes igazgatási szolgáltatások igénybevételéért igazgatási-szolgáltatási díjat kell fizetni. Az engedély iránti kérelemre indult eljárásokban az eljárás megszüntetése vagy a kérelem elutasítása esetén az igazgatási-szolgáltatási díjat nem kell visszatéríteni. A kártyaterem engedélyezéséért fizetendő díj kártyaasztalonként 18 ezer forint, amelyet a szerencsejáték-felügyeleti hatóság által biztosított készpénz-átutalási megbízással (csekk), illetve pénzintézeti átutalással a kérelem benyújtásával egyidejűleg – külön felhívás nélkül – kell teljesíteni a jogcím megjelölésével. A szerencsejáték szervező működésének felügyeleti ellenőrzéséért az erről szóló nyilatkozat egyidejű benyújtása mellett felügyeleti díjat köteles fizetni