AJÁNDÉKSORSOLÁS

Az Szjtv. szerint szerencsejáték szervező tevékenység kizárólag a Szerencsejáték Felügyelet (SZF) engedélyével folytatható.

Az Szjtv. előírásai azonban lehetőséget nyújtanak a 23. §-a szerinti ajándéksorsolásos akció bejelentési kötelezettség teljesítése mellett történő lebonyolítására. Természetesen csak a jogszabályi előírásokat figyelembe véve lehet az ilyen akciót is megszervezni.

A bejelentési kötelezettségnek írásban kell eleget tenni, a játék meghirdetését megelőző 10 nappal. Ajándéksorsolás esetén az SZF honlapján közzétett SZF_02-es számú űrlapon kell teljesíteni a bejelentési kötelezettséget. A bejelentéshez minden esetben mellékelni kell a részvételi szabályzatot is, amelyet a bejelentéssel egyidejűleg kell benyújtani. A bejelentést elektronikus úton az SZF hivatali kapujára, vagy a kinyomtatott iratot aláírva kell az SZF-hez benyújtani. A kinyomtatott és aláírt iratot az SZF-hez címezve postai úton, vagy személyesen lehet benyújtani.

Az Szjtv. 23. § (1) bekezdése szerint, „aki rendszeresen saját nevében áruk, szolgáltatások értékesítését végzi, engedély nélkül rendezhet és bonyolíthat le vásárlással vagy szolgáltatás igénybevételével egybekötött ajándéksorsolásos akciót (a továbbiakban: ajándéksorsolás), amelyben a vásárlónak a meghatározott értékű, mennyiségű vagy fajtájú áru megvételekor vagy a szolgáltatás igénybevételekor kapott sorsjegy nyilvános kihúzása esetén áru vagy szolgáltatás formájában nyereményt kell adni.”

Az alapvetően reklámcélú ajándéksorsolásokat szükséges megkülönböztetni a többi, ún. „promóciós” játéktól, amelyek hasonlóak ugyan, de nem minősülnek ajándéksorsolásnak.

Az elhatárolásnál a törvény szövegéből kell kiindulni, eszerint az akció akkor minősül ajándéksorsolásnak, ha:

  • termék vásárlásához, vagy szolgáltatás igénybevételéhez kötődik,
  • a kereskedelmi ügylettel egyidejűleg kell sorsjegyet átvennie a résztvevőnek,
  • ingyenes (a termék, illetve szolgáltatás szokásos piaci árán felül további fizetési kötelezettség nincs),
  • „nyilvános húzás” útján történik a nyertes meghatározása.

Nem minősül ajándéksorsolásnak

 Nem valósulnak meg maradéktalanul az ajándéksorsolás törvényi feltételei az alábbi esetekben.

  • Ha a játékosok a vásárláskor, illetve a szolgáltatás igénybevételekor nem kapnak olyan sorsjegyet (bizonylatot, szelvényt, jegyet, tanúsítványt), amelynek nyilvános kihúzásával lehet nyereményhez jutni. (Pl.: termék csomagolásán elhelyezett kód beküldése alapdíjas sms, vagy alapdíjas telefonhívás, vagy internetes regisztráció útján).
  • Nem minősül továbbá ajándéksorsolásnak az előre meghatározott feltételeknek megfelelő sorsjegy nyertessé nyilvánításával (pl. minden 20., minden 100., az első 1000 vásárló nyer; a szervező által a játék előtt előzetesen kisorolt nyerő időpontok alapján válhatnak nyereményre jogosulttá a pályázók) szervezett promóció.
  • A vásárláskor ingyenesen kapott, azonnali nyereményre jogosító szelvények esetén nem minősül nyilvános húzásnak sem a gyártás, sem a résztvevőkhöz való eljuttatás, sem a nyerésre jogosító jelzések felfedésének folyamata. (Pl.: a csomagolásban szereplő „Ön nyert ….. ” felirat, a vásárlást követően egy szerencsekerék megpörgetése)
  • Olyan közösségi oldalon meghirdetett nyereményjátékok, amelyek sem vásárláshoz, sem szolgáltatás igénybevételéhez nem kötődnek, sem egyéb fizetési kötelezettség nem terheli a résztvevőt, a játékosnak csak hozzászólnia/megosztania/lájkolnia kell egy adott tartalmat.
  • Olyan termékvásárláshoz, vagy szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó promóció, amely során a résztvevőnek meghatározott szempontok alapján egy pályázatot kell benyújtania (pl. fényképezze le a megvásárolt terméket) és a nyertesek kiválasztása nem sorsolás útján történik.
  • Olyan nyereményjáték, amelyben a játékos a szokásos piaci áron értékesített termék csomagolásában elrejtett ajándékra válik jogosulttá.

Nyilvános húzás

Az ajándéksorsjegyek nyilvános húzását általában a hagyományos sorsolás (kézi húzás) biztosítja, amelyet nyilvánosság előtt kell biztosítani.

Más ezt biztosító eljárások is megfelelnek a húzás törvényi követelménynek (pl. nyertes, vagy nyertesek kisorsolása véletlen szám generátor felhasználásával történik).

A nyilvánosságot a szervező a húzás helyének és időpontjának nyilvános közzétételével (már az akció meghirdetésekor) köteles biztosítani. Az ajándéksorsoláson résztvevőknek a  lehetőségekhez képest biztosítani kell a kívánságuk szerinti jelenlétet, de ettől függetlenül kötelező közjegyző jelenléte és a hatósági ellenőrzés lehetőségének biztosítása is.

Nyilvános húzás során nem visszatevéses eljárással és az SZF részére történt bejelentésben rögzített nyereményfelosztás szerinti sorrendiséggel kell az egyes nyerőosztályok nyereményeit kisorsolni. A bejelentő űrlapon a nyeremények megjelölésére szolgáló részének kitöltésénél erre is figyelemmel kell lennie a szervezőnek, mert a megjelölt sorrendiség egyben a nyeremények nyerőosztályonkénti kihúzási sorrendjét is jelenti. A bejelentő űrlap kitöltésnél javasoljuk elsőként a legértékesebb nyereményeket tartalmazó nyerőosztály nyereményeit, ezt követően pedig a nyereményérték csökkenő sorrendjében a további nyerőosztályok nyereményeit megjelölni. Így biztosítható ugyanis maradéktalanul, hogy a főnyereményekhez történő hozzájutás valamennyi résztvevő számára ugyanolyan eséllyel elérhető legyen. Az ettől eltérő húzási sorrendet vagy módszert a bejelentő űrlapon egyértelműen jelezni kell.

Tartaléknyertes

Az ajándéksorsolás szervezőjének kizárólag abban az esetben van lehetősége tartaléknyertes kisorsolására, ha a bejelentésében ezt feltünteti, továbbá a résztvevők felé a megfelelő formában meghirdeti, hogy hány darab tartaléknyertest húz, és azok milyen feltételek esetén lépnek az elsőként kisorsolt játékos helyébe. A megfelelő formában történő meghirdetés azt jelenti, hogy az ajándéksorsolásban résztvevő termékeken, vagy a termékekhez és a szolgáltatáshoz közvetlenül adott sorsjegyen kell szerepelni ezen információknak. A tartaléknyertes húzása kizárólag érvénytelen pályázatok esetén elfogadott húzási módszer, arra az esetre tartaléknyertes nem húzható, ha valamilyen oknál fogva a kisorsolt nyereményeket nem lehet átadni. (pl.: a nyertes a nyereményét nem veszi át, nem lehet elérni, stb.)

Amennyiben valamilyen oknál fogva sem az elsőként kihúzott játékos, sem a tartaléknyertesek nem felelnek meg a bejelentett és közzétett részvételi feltételeknek, úgy további – a bejelentésben foglaltaktól eltérő – sorsolás („pótsorsolás”) megtartására a szervezőnek nincs módja, az emiatt keletkezett át nem vett nyeremények értékét játékadóként kell a központi költségvetésbe befizetni.

Pénznyeremény

Korlátozó rendelkezés, hogy pénznyereményt ajándéksorsolás keretében kisorsolni nem lehet, mert ezt az Szjtv. kifejezetten tiltja. A jogszabályi előírások szerint pénznyereménynek a bankjegyet és pénzérmét kell tekinteni. Ugyanakkor nem tekinthető pénznyereménynek a bankkártyán, vagy értékpapír formájában megnyert nyeremény.

Kaparós sorsjegyek

Tiltó rendelkezés, hogy kaparós sorsjegyek felhasználásával ajándéksorsolás nem szervezhető.

A végrehajtási rendelet előírásai alapján azok a sorsjegyek, amelyeknek nyerésre jogosító jelzései olyan különlegesen biztonságos fedési módszerrel vannak letakarva, melyek különleges eljárásokkal fedhetők fel, kaparós sorsjegynek minősülnek.

„Kaparós sorsjegynek” minősül nemcsak a kaparási eljárással eltávolítható –nyereményre jogosító jelzéseket takaró – fedőrétegekkel rendelkező sorsjegy, hanem az egyéb, különleges fedési módszerrel takart sorsjegy is (pl. borítékos sorsjegy, perforált fedőréteg).

Az SZF álláspontja szerint, a vásárláskor vagy a szolgáltatás igénybevételekor ingyenesen kapott sorsjegyek nyilvános kihúzása nélkül lebonyolított, ún. kaparós sorsjegyek felhasználásával szervezett nyereményakciók nem minősíthetők ajándéksorsolásnak.

Ajándéksorsolás és promóciós játék együttes szervezése

Ugyanazon termékhez kapcsolódóan ajándéksorsolás és annak nem minősülő promóciós akció együttesen kizárólag abban az esetben bonyolítható le, ha a két játékban a részvételi feltételek és az elnyerhető nyeremények teljes mértékben elkülöníthetők. Ilyen esetben csak az ajándéksorsolásnak minősülő nyereményjátékot kell az SZF-hez bejelenteni. (Pl.: Egy adott termék megvásárlásakor annak csomagolásán található kódok beküldése esetén lehetőség van a játékban részt venni, azonban a kód beküldése történhet alapdíjas sms útján és postai úton is. Ha a játék kiírása szerint a nyeremények elkülönítésre kerülnek az eltérő módon – sms-sel, illetve postai úton – történő játékban való részvételtől függően, ebben az esetben a játéknak azon részét kell bejelenteni ajándéksorsolásként, amelyben postai úton van lehetőség a játékban részt venni. Az sms útján történő kód beküldése ugyanis – a feljebb leírtak szerint – nem minősül ajándéksorsolásnak.)

Az ajándéksorsolások bejelentése és lebonyolítása

Az ajándéksorsolás bejelentésére vonatkozó eljárás illetékmentes.

Az erre irányuló bejelentést legkésőbb a játék meghirdetését megelőző 10 nappal kell benyújtani az SZF honlapján közzétett SZF_02-es formanyomtatványon . A bejelentéshez minden esetben mellékelni kell a részvételi szabályzatot is, amelyet a bejelentéssel egyidejűleg kell benyújtani. Az űrlap letöltéséhez, illetve kitöltéséhez, a Kitöltési útmutatók letöltéséhez Általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program, a .pdf kiterjesztésű állományok olvasásához, erre alkalmas program telepítése szükséges. A bejelentést elektronikus úton az SZF hivatali kapujára, vagy a kinyomtatott iratot aláírva kell az SZF-hez benyújtani. A kinyomtatott és aláírt iratot az SZF-hez címezve postai úton, vagy személyesen lehet benyújtani.

Megbízott útján is lebonyolítható az ajándéksorolás, azonban ebben az esetben a megbízási szerződést is (postai-, elektronikus úton vagy személyesen) be kell nyújtani az SZF-nek. Egyébként az ajándéksorsolás szervezőjének a bejelentés teljesítőjét kell tekinteni, vagyis azt, akinek szabályos cégszerű aláírása a bejelentő lapon szerepel.

Külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ajándéksorsolások nyereményeinek meghatározása és azok meghirdetése során a nyeremények értékét akként jelöljék meg, hogy az a személyi jövedelemadó nélküli értéket tükrözze, mert a nyerteseket a törvényi előírások szerint személyi jövedelemadó kötelezettség nem terheli, az a nyertesekre nem hárítható át és annak megfizetésére kizárólag a kifizető, vagyis az ajándéksorsolást szervező kötelezhető. A nyeremények értékére vonatkozó téves tájékoztatás fogyasztóvédelmi érdekek sérelmével járhat és a fogyasztóvédelmi hatóságok eljárását is maga után vonhatja.

A nyilvántartásba vétel érdekében történő bejelentés megtételét követően az abban foglaltaktól eltérni a változtatás időpontját megelőző 10 nappal az említett űrlapon benyújtott bejelentés teljesítésével lehet. A változtatás azonban nem sértheti a játékosok érdekeit. Például a bejelentésben megjelölt kisorsolandó nyeremények értékét nem lehet csökkenteni. A sorsolás időpontját módosíthatja, azonban a részvételi időszakot nem hosszabbíthatja meg.

A sorsolási eseményt megelőző 10 napon belül az ajándéksorsolás szervezőjének felügyeleti díjat kell fizetni. (Folyamatosan szervezett ajándéksorsolás esetében ennek valamennyi sorsolási eseményt megelőzően kell eleget tenni.)

A fizetendő felügyeleti díj összege a kisorsolásra kerülő nyeremények forgalmi értékének 1 ezreléke, de legalább 5 ezer forint, legfeljebb 500 ezer forint.

A felügyeleti díjat készpénz-átutalási megbízás vagy átutalás útján kell megfizetni a 10032000-01076129-00000000 számú bevételi számla javára.

Mindkét fizetési mód esetén ajándéksorsolás vonatkozásában a közlemény rovatban fel kell tüntetni az SZF által rendelkezésre bocsátott iktatószámot.

Szervező a felügyeleti díj megfizetése mellett köteles az SZF-hez a felügyeleti díj megfizetéséről szóló nyilatkozat SZF_35-ös űrlapon történő egyidejű benyújtására is. A felügyeleti díj megfizetése a nyilatkozattételi kötelezettség teljesítését nem pótolja, annak elmulasztása esetén bírság kiszabásának van helye. A felügyeleti díj számítása, megfizetése és nyilvántartása 1000 forintban történik, az általános kerekítési szabályok szükség szerinti alkalmazásával. A felügyeleti díj késedelmes teljesítése esetén késedelmi pótlékot kell fizetni.

A sorsolási eseményen – az ajándéksorsolás lebonyolítójának költségére – közjegyző jelenléte kötelező, ez nem függ a kisorsolt nyeremények értékétől. A sorsolás helyét, időpontját és eredményét legalább olyan nyilvánosság előtt kell közzé tenni, mint az ajándéksorsolásos akció kezdetének és feltételeinek meghirdetését. A nyertes kérésére a szervező köteles – az SZF által rendszeresített és hitelesített bizonylaton – a 2 millió forintot meghaladó nyereményről annak jogcímét és forintértékét tartalmazó igazolást adni.

Nyereményátadási határidő

A nyeremények átadására a sorsolás napját követő 90 napos jogvesztő határidőn belül van lehetőség.

A játékost megillető, de részére bármely okból át nem adott nyeremények értékét játékadó címén kell bevallani, és a nyeremény átvételére nyitva álló határidő (a sorsolás napját követő 90 nap) lejárta utáni 30 nap elteltét követő hónap 20. napjáig a központi költségvetésbe befizetni.

Folyamatos szervezés

Lehetőség van ajándéksorsolás folyamatos szervezésére is, ebben az esetben gondoskodnia kell a szervezőnek az át nem vett nyeremények újabb nyeremények céljára történő felhasználásáról a nyeremények átvételére nyitva álló határidőt követő 30 napon belül, legkésőbb azonban a játék végéig (az utolsó sorsolásig). Az át nem vett nyereményekből ennek megfelelően elkülönített alapot kell képezni és annak felhasználását a lebonyolító az SZF-nek köteles jelezni.

A folyamatosan szervezett ajándéksorsolás esetén a nyeremények átvételére nyitva álló határidőt követő 30 napon belül a nyeremények céljára fel nem használt nyereményeket e határidő lejártát követő hónap 20. napjáig játékadó címén kell befizetnie a központi költségvetésbe. Tárgynyeremények esetén a nyereménytárgy forgalmi értékét kell megfizetni.

Az eltérő részvételi feltételek alapján, amikor az egyes sorsolások alkalmával eltérő tartalmú sokaságból történik a kiválasztás, a sorsolásokat külön-külön ajándéksorsolásként kell bejelenteni és a végelszámolásokat is külön-külön kell előterjeszteni, még akkor is, ha a sorsolások ugyanazon helyen egymást közvetlenül követő időpontokban történnek meg. (Pl. termékenként vagy termék mennyiségenként eltérő nyereményeket lehet megnyerni ugyanazon akción belül. Amennyiben áruházláncok egyes áruházai, vagy értékesítési helyek szerint elkülönülő sokaságok között húznak ki meghatározott nyereményeket, szintén külön-külön részvételi feltételek miatt külön-külön bejelentendő ajándéksorsolásokról van szó.)

Ha a beérkezett pályázatok sorsolási időpontonként – két sorsolás közötti időszakonként – elkülönítésre kerülnek és nem a megjelölt sorsolások időpontjáig beérkezett valamennyi pályázatból történik a sorsolás, abban az esetben a bejelentett ajándéksorsolás nem minősül folyamatosan szervezettnek, hanem a sorsolási időszakok szerint külön-külön ajándéksorsolásnak, melyet a sorsolási időpontok szerint külön-külön nyomtatványon kell bejelenteni.

A folyamatosság alkalmazásához elengedhetetlen valamennyi sorsoláson történő azonos feltételek megléte, valamint a nyeremények újrafelhasználása érdekében a sorsolások közötti újrafelhasználás időbeli teljesíthetősége. Tehát abban az esetben, ha ugyanazon feltételekkel szerveznek különböző időpontokban sorsolásokat, de az első és az utolsó sorsolás között nem telik el a nyereményátadásra vonatkozó határidő (pl. általános szabályok szerint 90 nap) nem beszélhetünk olyan folyamatosan szervezett ajándéksorsolásról, amelyben az át nem vett nyeremények újrafelhasználhatók, mert az ilyen időbeli lebonyolítási körülmények között nem lehetséges.

Végelszámolás

Az ajándéksorsolás lebonyolításáról – a sorsolási eseménytől számított százötven napon belül – végelszámolást kell készíteni, és azt meg kell küldeni az SZF-hez. A folyamatosan szervezett ajándéksorsolás esetén e határidőt az utolsó sorsolás napjától kell számítani.

A végelszámolási kötelezettséget az SZF honlapján közzétett SZF_03-as formanyomtatványon kell teljesíteni. A végelszámolást az Általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program segítségével kell kitölteni és előállítani. A végelszámolást elektronikus úton, vagy a kinyomtatott iratot aláírva kell az SZF-hez benyújtani. A kinyomtatott és aláírt iratot az SZF-nek címezve postai úton, vagy személyesen az SZF által működtetett Központi Ügyfélszolgálati Irodán, vagy az SZF kihelyezett Kirendeltségén lehet benyújtani.

A végelszámolásban szerepeltetni kell a kibocsátott és a játékra jogosított sorsjegyek számát, valamint az ajándéksorsoláshoz kapcsolódó állammal és felügyelettel szembeni befizetési kötelezettségek teljesített összegeit (SZJA-t, át nem vett nyeremények esetén a játékadót, ezen kívül a szerencsejáték-felügyeleti díjat), továbbá a játékosoknak átadott nyeremények értékét.

A végelszámoláshoz mellékelni kell a sorsolás(ok)ról készült közjegyzői okirat(ok) hiteles példányát. A végelszámolás elektronikus úton történő benyújtása esetén a közjegyzői okirat egy hiteles példányát – amennyiben az nem került a végelszámolással egyidejűleg elektronikus úton benyújtásra, vagy az elektronikus formában kiállított és benyújtott közjegyzői okiratot nem a közjegyző látta el digitális aláírás hitelesítéssel – a végelszámolás benyújtását követő 5 napon belül, az SZF-nek címezve postai úton, vagy személyesen az SZF által működtetett Központi Ügyfélszolgálati Irodán, vagy az SZF kihelyezett Kirendeltségén kell 5 napon belül benyújtani. A végelszámolás egyéb módon történő előterjesztése esetén a közjegyzői okiratot a végelszámolással együtt kell benyújtani.

Az ajándéksorsolás szabályainak megszegése esetén az SZF bírságot is kiszabhat, valamint annak szervezőjét eltilthatja az ajándéksorsolás lebonyolításától.

Az ajándéksorsoláshoz kapcsolódó adókötelezettség

Az ajándéksorsolás nyereményei után, amennyiben azokat magánszemély nyeri meg (a törvényi előírások nem zárják ki a nem magánszemélyek közötti ajándéksorsolást sem), a szervezőnek személyi jövedelemadót kell fizetnie a szervezőnek, mint kifizetőnek, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 76. §-ban foglaltaknak megfelelően.

Az ajándéksorsolás át nem vett nyereménytárgyainak forgalmi értékét az ajándéksorsolás szervezője köteles játékadó címén bevallani és a nyeremény átvételére nyitva álló határidő lejárta utáni 30 nap elteltét követő hónap 20. napjáig bevallani és a központi költségvetésbe befizetni.

Amennyiben már a sorsolás időpontjában egyértelművé válik, hogy a meghirdetett nyeremények, vagy azok egy része valamilyen oknál fogva nem kerülhet átadásra (pl. a meghirdetett nyeremények számánál kevesebb pályázat érkezik), úgy az át nem vett nyeremények forgalmi értékét játékadó címén már a sorsolási időpontot követő hónap 20. napjáig be kell vallania és be is kell fizetnie a szervezőnek.