Üdvözöljük a Szerencsejáték Felügyelet honlapján!

Tájékoztató a tombolasorsolás lebonyolításával kapcsolatban 2020. július 29-től hatályba lépő változásokról

TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Ügyfeleink!

Mint az Önök előtt is ismert, Magyarország Kormánya a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX.18.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés ha) pontjában - az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1b) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - elrendelte, hogy a hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével, mindenki köteles a közigazgatási szerv ügyfelek részére nyitva álló területén orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) oly módon viselni, hogy az orrot és szájat folyamatosan elfedje.
A 431/2020. (IX.18.) Korm. rendelet kihirdetésre került és a fent hivatkozott kötelezettség 2020. szeptember 21-én lépett hatályba.
A fenti intézkedéssel összhangban 2020. szeptember 21. napjától a Szerencsejáték Felügyelet Központi Ügyfélszolgálatán, valamint a vidéki kihelyezett ügyfélszolgálatain ügyfélfogadási időben, személyes ügyintézésük ideje alatt, szíveskedjenek figyelemmel lenni a szociális távolságtartás szabályaira (egymástól legalább 1,5 m távolság tartása), valamint a saját és munkatársaink egészségének védelme érdekében szíveskedjenek szájukat, orrukat teljes egészében eltakaró maszkot viselni.

Segítő együttműködésüket köszönjük!

2020. 09. 21., Szerencsejáték Felügyelet

TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Ügyfeleink!

A Szerencsejáték Felügyelet ezúton tájékoztatja Önöket, hogy 2020. szeptember 2-án hatályba lépett a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 10/2020. (VIII.30.) NVTNM rendelete, mely többek között tartalmazza az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X.21.) PM rendelet módosítását.

Egyúttal felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy 2020. július 29-én hatályba lépett a személyi megfelelőség megállapítására és meghosszabbítására vonatkozó eljárási szabályokról szóló 364/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet, valamint 2020. július 14-én megjelent a Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvény, mely tartalmazza a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 2020. július 29-én hatályba lépett módosításait.

A fent hivatkozott jogszabályok az alábbi linkek segítségével érhetők el:
- A nemzeti vagyon kezeléséért felelő tárca nélküli miniszter 10/2020. (VIII.30.) NVTNM rendelete: https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/88c30d232bae2c479b620d82751ca7f75c49e2ca/megtekintes
- A személyi megfelelőség megállapítására és meghosszabbítására vonatkozó eljárási szabályokról szóló 364/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet: https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/8acbed945235511bddbaced3ae6cb88824cd2c0c/megtekintes
- Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvény: https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/6cc678450a5e9429149e099190d45f422a47c075/megtekintes

2020. 09. 08., Szerencsejáték Felügyelet

Tisztelt Ügyfeleink!

Ez úton értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket arról, hogy 2020. június 18-án hatályba lépett a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény, valamint az ellenőrzött bejelentés alkalmazásából kizárt ügyek meghatározásáról szóló 288/2020. (VI.17.) Korm. rendelet.

A Korm. rendeletben foglaltak szerint a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá tartozó, kérelemre indult hatósági ügyekben az ellenőrzött bejelentéssel történő jogszerzés kizárt.

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy ügyeik intézése során a már megszokott módon járjanak el.

Szíves együttműködésüket köszönjük!

2020. 06. 18., Szerencsejáték Felügyelet

Tisztelt Szerencsejáték-szervező Ügyfelünk!

Mint az Önök előtt is ismert, Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről a 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, majd a 46/2020. (III.16.) Korm. rendelet, a 71/2020. (III.27.) és a 168/2020. (IV.30.) Korm. rendelet is kihirdetésre került.

A Szerencsejáték Felügyelet a Tisztelt Ügyfelei ismereteinek bővítése érdekében, a fentiekben felhívott kormányintézkedésekben foglaltakra figyelemmel a következőkre hívja fel szíves figyelmüket.

A rendezvények megtartásával összefüggésben a 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet a következőket tartalmazza:

„Rendezvény helyszínén a résztvevők számától és a rendezvény helyszínétől függetlenül tilos tartózkodni."

A Szerencsejáték Felügyelet ezzel kapcsolatban jelezni kívánja, hogy a fenti korlátozó rendelkezés a játékkaszinók és kártyatermek üzemszerű működésére is kihat. Ezért felhívjuk a Tisztelt Ügyfelek figyelmét arra, hogy a játékkaszinókban és kártyatermekben a promóciós rendezvényeket és versenyeket ne tartsák meg, illetve további tájékoztatásig, vagy eltérő tartalmú szabályozás hatálybalépéséig hasonló rendezvényeket ne szervezzenek.

Határozottan javasolt továbbá, hogy a szerencsejáték céljára szolgáló, illetve vendéglátási szolgáltatást is nyújtó helyiségben, az üzemeltetés során a vendégek és a műszakban lévő személyzet együttes létszáma a 100 fő létszámot ne haladja meg. Kérjük továbbá, járjanak el különös gondossággal a helyiségek, játékeszközök, berendezések tisztán tartása, fertőtlenítése során.

Egyéb, a fentiekhez kapcsolódó kérdésekben kérjük, látogassák meg a https://www.koronavirus.gov.hu weboldalt, ahol naprakész információkat találnak. Javasoljuk, hogy járványügyi kérdésekben forduljanak a járványügyi hatóságokhoz, mert a Szerencsejáték Felügyelet járványügyi hatósági jogkörrel nem rendelkezik.

Kérjük, hogy a járványügyi kormányzati döntések végrehajtását minden rendelkezésükre álló eszközzel mozdítsák elő és kedves vendégeiket is igyekezzenek ellátni a hatóságok által közzétett tájékoztatásokkal.

2020. 05. 04., Szerencsejáték Felügyelet

Utolsó módosítás: 2020.09.29. (Hirdetmények)

Figyelem! 2018.02.26. napján kapott értesítés alapján módosult a FATF pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról kialakított többszintű listája.
Figyelem! 2020.08.24. napján kapott értesítés alapján módosult az ENSZ BT által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések hatálya alá vont személyek és szervezetek szankciós listája.
Figyelem! 2020.09.23. napján kapott értesítés alapján módosult az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések hatálya alá vont személyek és szervezetek szankciós listája.