Ha a játékos a szervező és a játékos között a szerencsejátékban való részvételre létrejött szerződést súlyosan megszegi – a felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI.10.) számú Kormányrendeletben (a továbbiakban: Korm. rend.) meghatározottak szerint – a szervező a játékos részére eseti jelleggel vagy határozott, de legfeljebb 5 éves időtartamra megtagadhatja a szerencsejáték szervezésére szolgáló ingatlanba, értékesítő helyre a belépést vagy távszerencsejáték, online kaszinójáték esetén az online bejelentkezést és a szerencsejátékban való részvételt (a továbbiakban: kitiltás).

Ha a szervező, illetve a Tao tv.  szerint,  kapcsolt vállalkozásnak minősülő társaság a Korm. rend. 5. § (3) bekezdése szerinti valamely szerencsejáték fajtára több engedéllyel rendelkezik vagy az adott szerencsejáték fajtára a szervezői tevékenységet több egységben, ingatlanban, értékesítési helyen vagy honlapon egyetlen engedély keretében végzi, a játékossal szemben a kitiltást valamennyi engedélyére, illetve az egyetlen engedély keretében valamennyi egységre, ingatlanra, értékesítési helyre, honlapra kiterjedően is alkalmazhatja.

A kitiltásról – a távszerencsejáték és az online kaszinójáték szervező kivételével – a szervező a személyesen jelen levő játékost a kitiltással egyidejűleg, írásbeli nyilatkozat átadásával értesíti. Ha a játékos a nyilatkozat átvételét megtagadja, a nyilatkozat elkészítését megelőzően távozik vagy a kitiltás során személyesen nincs jelen, a szervező a játékost – erre vonatkozó írásbeli kérelmére – a kitiltásról a játékos kérelméről való tudomásszerzést követő 8 munkanapon belül írásbeli nyilatkozat postai vagy elektronikus úton történő megküldésével vagy személyes átadásával értesíti.

A távszerencsejáték és az online kaszinójáték szervező a kitiltásról a játékost a kitiltással egyidejűleg, de legfeljebb a kitiltástól számított 8 munkanapon belül elektronikus levélben értesíti.

A fentiekben említett írásbeli nyilatkozatban és az elektronikus levélben a szervező a kitiltás tényét, időpontját, alkalmazási körét és indokát feltünteti.

A kitiltást a szervező az érintett játékos személyiségi jogainak tiszteletben tartásával, a nyilvánosság kizárása mellett és más játékosok zavarása nélkül hajtja végre.

A szervező a kitiltott játékossal a szerencsejáték fajtára irányadó szabályok szerint elszámol.

A szervező a kitiltásra okot adó súlyos szerződésszegés esetköreit és a kitiltás részletes eljárásrendjét a játéktervben és a részvételi szabályzatban határozza meg. A Korm. rend. 10. § (1) bekezdése szerinti szervező a személyazonosítással nem járó szerencsejátékok esetén a játéktervben és a részvételi szabályzatban a nem eseti kitiltás lehetőségét kizárhatja.

A szervező a kitiltásokról nyilvántartást vezet és a kitiltással kapcsolatban keletkezett adatokat a kitiltásról szóló írásbeli nyilatkozat kiállítása napjától számított 6 évig köteles megőrizni.

A szervező a kitiltott játékos írásbeli panaszára, egyéb kérelmére vagy panasz, kérelem hiányában saját kezdeményezésére a kitiltást annak időtartama alatt indokolás nélkül visszavonhatja. A kitiltás visszavonásáról és a visszavonás kezdő időpontjáról a szervező a játékost írásban – távszerencsejáték és online kaszinójáték esetén elektronikus levélben – értesíti.

A játékos a kitiltással és a kitiltás visszavonásával kapcsolatos igényeit egyebekben bíróság előtt érvényesítheti.