A kérelem benyújtására vonatkozó határidőt a jogszabály úgy határozza meg, hogy azt a személyi megfelelőség érvényességéig kell benyújtani a szerencsejáték-felügyeleti hatósághoz. Javasoljuk, hogy a személyi megfelelőség ismételt megállapítására vonatkozó kérelem és a személyi megfelelőség fennállásának igazolására vonatkozó iratok jogszabály szerinti határidőben való benyújtására fokozottan figyeljenek, mivel ellenkező esetben a szerencsejáték szervezői tevékenység megszüntetésére és a szerencsejáték-szervező részére kiállított engedélyek érvénytelenségének megállapítására kerül sor.

A gazdasági társaság, annak – a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább 25%-ával rendelkező – tényleges tulajdonosa, valamint vezető tisztségviselője mellett a szavazatok legalább 25 %-ával rendelkező tagja tartozik a vizsgálati körbe (ezen szavazati arány alatti tagokra vonatkozóan nem kell a kérelem mellékleteként okiratokat csatolni). A kérelmező tényleges tulajdonosára a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (Szjtv.) 2. § (4) bekezdés b) pontja szerinti tények fennállására vonatkozó adatokat szükséges okiratokkal igazolni, de a kérelmező dönthet úgy is, hogy azok beszerzésével a Szerencsejáték Felügyeletet bízza meg. ebben az esetben a 3/b) pontban részletezett módon köteles eljárni.

A kérelmező külföldi tényleges tulajdonosa, vezető tisztségviselője vagy tagja esetén a személyi megfelelőségének igazolásához szükséges kérelemhez csatolandó, (Vhr-ben meghatározott) okiratokkal egyenértékű külföldi okiratot és annak alapjául szolgáló kérelmet, valamint ezek hiteles magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani.

A hatósági bizonyítvány kiállításáért, valamint a személyi megfelelőség ismételt megállapításáért fizetendő eljárási illeték: 3.000,-Ft.

A szerencsejáték-szervezői tevékenység megkezdéséhez a szerencsejáték-felügyeleti hatóság által kiállított hatósági bizonyítvány, a személyi megfelelőség megállapítása, valamint a tevékenység folytatásához a személyi megfelelőség évente történő ismételt megállapítása szükséges. Ezen kérelmekre indult eljárás során – többek között – a bűnügyi nyilvántartó szerv (Belügyminisztérium) által kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvány beszerzése szükséges, melynek két lehetséges módja van:

  1. a bűnügyi nyilvántartó hatóság által külön erre a célra rendszeresített formanyomtatványt (Adattovábbítás iránti kérőlap) kitöltve, a szervező maga keresi meg a bűnügyi nyilvántartó hatóságot az Szjtv. 2. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott kizáró okok hiányát igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány beszerzésére vonatkozóan. (Ebben az esetben a hatósági bizonyítvány és a személyi megfelelőség megállapítása, vagy a személyi megfelelőség ismételt megállapítása iránti kérelemhez csatolt nyilatkozaton – SZF_04-3 Pótlap, valamint SZF_05-3 Pótlap – azt szükséges megjelölni, hogy a szervező a hatósági erkölcsi bizonyítvány beszerzéséről maga intézkedett – (H) blokk);
  2. a szervező az SZF_04-3, vagy az SZF_05-3 Pótlapokon az (I blokk megjelölésével) nyilatkozik arról, hogy a bűnügyi nyilvántartó szerv rendelkezésére álló – az Szjtv. 2. § (4) bekezdés b) pontja szerinti tények fennállására vonatkozó – adatok beszerzésével a szerencsejáték-felügyeleti hatóságot bízza meg.

A személyi megfelelőség határidejének ismételt megállapítására (hosszabbítására) irányuló kérelmet és mellékleteit, a Központi Ügyfélszolgálaton (1051 Budapest, Sas u. 20-22.), vagy a szervező székhelye szerinti Területi Kirendeltségen kell benyújtani, illetve postai úton a Szerencsejáték Felügyelet központi postacímére (1372 Budapest, Pf.: 431.) megküldeni. A kérelem előterjesztésére történhet továbbá elektronikus úton is a kérelem (az SZF_05 jelű nyomtatvány) és mellékleteinek a kérelmező gazdálkodó szervezet cégkapuján keresztül a Szerencsejáték Felügyelet hivatali kapujára (E-papíron, ÁNYK-ban kitöltött és „pdf”-be lementett módon) történő megküldésével.

Amennyiben a személyi megfelelőség megállapítását követően a szerencsejáték-szervező tevékenység körébe tartozó, az engedély kiadásánál figyelembe vett tény vagy körülmény megváltozik (pl.: gazdasági társaság elnevezésének, székhelyének megváltozása, vezető tisztségviselő/tényleges tulajdonos/tag változása, a szervező gazdasági társaság átalakulása, stb.), úgy a változást a Szerencsejáték Felügyelet részére harminc napon belül szükséges bejelenteni. A szervező vezető tisztségviselője, tagja személyében történt változást, továbbá a szervező gazdasági társaságra vonatkozó, a cégjegyzékben szereplő adatokat érintő változásokat, legkésőbb a cégbírósági bejegyző végzés (a létesítő okirat módosításának elfogadása) kézhezvételétől számított harminc napon belül kell bejelenteni az iratok benyújtásával. A gazdasági társaság tagjának személyében történt változás esetén a gazdasági társaságra vonatkozó, a változás-bejelentés előterjesztésekor hatályban lévő olyan társasági szerződés benyújtása is szükséges, amely tartalmazza a gazdasági társaság új tagjának szavazati arányát is. Amennyiben a gazdasági társaság új tagja a társaságban 25%-nál kevesebb szavazati aránnyal rendelkezik, akkor személyi megfelelőséget igazoló iratokat rá vonatkozóan nem kell mellékelni.

Különös figyelmet kell fordítani az adattovábbítás iránti kérőlap 3. pontjának kitöltésénél arra, hogy a postázási adatoknál címzettként a Szerencsejáték Felügyelet, címként pedig a 1372 Budapest, Pf.: 431. legyen feltüntetve.