A kérelem benyújtására vonatkozó határidőt a jogszabály úgy határozza meg, hogy azt a személyi megfelelőség érvényességéig kell benyújtani a szerencsejáték-felügyeleti hatósághoz. Javasoljuk, hogy a személyi megfelelőség ismételt megállapítására vonatkozó kérelem és a személyi megfelelőség fennállásának igazolására vonatkozó iratok jogszabály szerinti határidőben való benyújtására fokozottan figyeljenek, mivel ellenkező esetben a szerencsejáték szervezői tevékenység megszüntetésére és a szerencsejáték-szervező részére kiállított engedélyek érvénytelenségének megállapítására kerül sor.

A gazdasági társaság, annak – a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább 25 %-ával rendelkező – tényleges tulajdonosa, valamint vezető tisztségviselője mellett a szavazatok legalább 25 %-ával rendelkező tagja tartozik a vizsgálati körbe (25 % alatti szavazattal rendelkező tagokra vonatkozóan nem kell a kérelem mellékleteként okiratokat csatolni). A kérelmező tényleges tulajdonosára a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (Szjtv.) 2. § (4) bekezdés b) pontja szerinti tények fennállására vonatkozó adatokat szükséges okirattal igazolni, de a kérelmező dönthet úgy is, hogy annak beszerzésével a Szerencsejáték Felügyeletet bízza meg.

A kérelmező külföldi tényleges tulajdonosa, vezető tisztségviselője vagy tagja esetén a személyi megfelelőségének igazolásához szükséges kérelemhez csatolandó okiratokkal egyenértékű külföldi okiratot és annak alapjául szolgáló kérelmet, valamint ezek hiteles magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani.

A hatósági bizonyítvány kiállítása, valamint a személyi megfelelőség ismételt megállapítása iránti kérelemre indult eljárás illetékmentes.

A szerencsejáték-szervezői tevékenység megkezdéséhez a szerencsejáték-felügyeleti hatóság által kiállított hatósági bizonyítvány, a személyi megfelelőség megállapítása, valamint a tevékenység folytatásához a személyi megfelelőség három évente történő ismételt megállapítása szükséges. E kérelemre induló eljárások során – többek között – a bűnügyi nyilvántartó szerv (Belügyminisztérium) által kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvány beszerzése szükséges, melynek két lehetséges módja van:

  1. a bűnügyi nyilvántartó hatóság által külön erre a célra rendszeresített formanyomtatványt (Adattovábbítás iránti kérőlap) kitöltve, a szervező nyújtja be a bűnügyi nyilvántartó hatósághoz az Szjtv. 2. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott kizáró okok hiányát igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány beszerzésére vonatkozóan. Ebben az esetben a hatósági bizonyítvány és a személyi megfelelőség megállapítása, vagy a személyi megfelelőség ismételt megállapítása iránti kérelemhez csatolt nyilatkozaton – SZF_04-3 Pótlap, valamint SZF_05-3 Pótlap – azt szükséges megjelölni, hogy a szervező a hatósági erkölcsi bizonyítvány beszerzéséről maga intézkedett – (H) blokk;
  2. a szervező az SZF_04-3, vagy az SZF_05-3 Pótlapokon az (I blokk megjelölésével) nyilatkozik arról, hogy a bűnügyi nyilvántartó szerv rendelkezésére álló – az Szjtv. 2. § (4) bekezdés b) pontja szerinti tények fennállására vonatkozó – adatok beszerzésével a szerencsejáték-felügyeleti hatóságot bízza meg.

A kérelmező köteles a megfelelő formanyomtatványán előterjeszteni a személyi megfelelőséghez kapcsolódó kérelmét, erről bővebben a Nyomtatványok, űrlapok menüpont alatt találhat információt .

Amennyiben a személyi megfelelőség megállapítását követően a szerencsejáték-szervező tevékenység körébe tartozó, az engedély kiadásánál figyelembe vett tény vagy körülmény megváltozik (pl.: gazdasági társaság elnevezésének, székhelyének megváltozása, vezető tisztségviselő/tényleges tulajdonos/tag változása, a szervező gazdasági társaság átalakulása, stb.), úgy a változást a Szerencsejáték Felügyelet részére harminc napon belül szükséges bejelenteni. A szervező vezető tisztségviselője, tagja személyében történt változást, továbbá a szervező gazdasági társaságra vonatkozó, a cégjegyzékben szereplő adatokat érintő változásokat, legkésőbb a cégbírósági bejegyző végzés (a létesítő okirat módosításának elfogadása) kézhezvételétől számított harminc napon belül kell bejelenteni az iratok benyújtásával. A gazdasági társaság tagjának személyében történt változás esetén a gazdasági társaságra vonatkozó, a változás-bejelentés előterjesztésekor hatályban lévő olyan társasági szerződés benyújtása is szükséges, amely tartalmazza a gazdasági társaság új tagjának szavazati arányát is. Amennyiben a gazdasági társaság új tagja a társaságban 25%-nál kevesebb szavazati aránnyal rendelkezik, akkor személyi megfelelőséget igazoló iratokat rá vonatkozóan nem kell mellékelni.

Különös figyelmet kell fordítani a Hatósági Erkölcsi Bizonyítvány iránti kérőlap 3. pontjának kitöltésénél arra, hogy a postázási adatoknál címzettként a Szerencsejáték Felügyelet, címeként pedig a 1372 Budapest, Pf.: 431. legyen feltüntetve.