A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 23. § (1) bekezdése értelmében “aki rendszeresen saját nevében áruk, szolgáltatások értékesítését végzi, engedély nélkül rendezhet és bonyolíthat le vásárlással vagy szolgáltatás igénybevételével egybekötött ajándéksorsolásos akciót, amelyben a vásárlónak a meghatározott értékű, mennyiségű vagy fajtájú áru megvételekor vagy szolgáltatás igénybevételekor kapott sorsjegy nyilvános kihúzása esetén áru vagy szolgáltatás formájában nyereményt kell adni.”

Sorsjegynek minősül az ajándéksorsolásra pályázati lehetőséget biztosító, a játékos (vásárló) rendelkezésére bocsátott sorsjegy (pl.: nyerésre jogosító befizetési bizonylat, szelvény, jegy, tanúsítvány, avagy a vásárlást igazoló blokk vagy más, a vásárló későbbi azonosítását szolgáló egyéb bizonylat).

A sorsjegyek nyilvános húzását általában a hagyományos sorsolás biztosítja megfelelően, amelyben a meghirdetett időpontban és helyszínen több sorsjegy közül – a lehető legnagyobb nyilvánosság előtt – biztosított a nyertes azonosítására szolgáló egyedi sorsjegy(ek) kihúzása.

Valamely nyereményakció ajándéksorsolássá minősítéséhez a következő feltételek együttes teljesülése szükséges:

 1. a részvétel feltétele meghatározott termék vásárlása illetve szolgáltatás igénybevétele,
 2. ingyenes (a termék, illetve a szolgáltatás szokásos piaci árán felül további fizetési kötelezettség nincs),
 3. termék vásárlásakor vagy szolgáltatás igénybevételekor kapott sorsjegy nyilvános húzása útján történik a nyertes meghatározása.

Nem valósulnak meg maradéktalanul az ajándéksorsolás törvényi feltételei (tehát nem minősül ajándéksorsolásnak):

 • Ha a játékosok a vásárláskor, illetve a szolgáltatás igénybevételekor nem kapnak olyan ajándéksorsjegyet (bizonylatot, szelvényt, tanúsítványt), amelynek nyilvános kihúzásával lehet nyereményhez jutni. (Pl.: termék csomagolásán elhelyezett kód beküldése alapdíjas sms, vagy alapdíjas telefonhívás, vagy internetes regisztráció útján).
 • Nem minősül továbbá ajándéksorsolásnak az előre meghatározott feltételeknek megfelelő sorsjegy nyertessé nyilvánításával (pl. minden 20., minden 100., az első 1000 vásárló nyer; a szervező által a játék előtt előzetesen kisorolt nyerő időpontok alapján válhatnak nyereményre jogosulttá a pályázók) szervezett promóció.
 • A vásárláskor ingyenesen kapott, azonnali nyereményre jogosító szelvények esetén nem minősül nyilvános húzásnak sem a gyártás, sem a játékosokhoz való eljuttatás, sem a nyerésre jogosító jelzések felfedésének folyamata. (Pl.: a csomagolásban szereplő „Ön nyert ….. ” felirat, a vásárlást követően egy szerencsekerék megpörgetése)
 • Olyan közösségi oldalon meghirdetett nyereményjátékok, amelyek sem vásárláshoz, sem szolgáltatás igénybevételéhez nem kötődnek, sem egyéb fizetési kötelezettség nem terheli a résztvevőt, a játékosnak csak hozzászólnia/megosztania/lájkolnia kell egy adott tartalmat.
 • Olyan termékvásárláshoz, vagy szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó promóció, amely során a játékosnak meghatározott szempontok alapján egy pályázatot kell benyújtania (pl. fényképezze le a megvásárolt terméket) és a nyertesek kiválasztása nem sorsolás útján történik.
 • Olyan nyereményjáték, amelyben a játékos a szokásos piaci áron értékesített termék csomagolásában elrejtett ajándékra válik jogosulttá.

Az első meghirdetést megelőzően, 10 nappal korábban.

Igen be kell jelenteni, mivel nem a nyeremények értékétől függ egy játék ajándéksorsolásnak való minősülése, az a játék minősítését nem befolyásolja.

 1. Felügyeleti díj:
  A szerencsejáték-felügyeleti hatóság felügyeleti tevékenységéért az ajándéksorsolás szervezőnek sorsolási eseményt megelőző 10 napon belül (az SZF_35-ös számú nyomtatvány benyújtásával egyidejűleg) szerencsejáték felügyeleti díjat kell fizetnie. A felügyeleti díjat átutalás útján kell megfizetni kérelmenként, a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01076129-00000000 Szerencsejátékok szervezésével kapcsolatos díj és bírság bevételi számla javára. Az ajándéksorsolás szervezőjének a kisorsolásra kerülő nyeremények forgalmi értékének (bruttó – tehát a nyeremények ÁFA-val növelt) 1 ezrelékét, de legalább 5 ezer forintot, legfeljebb 500 ezer forintot kell a felügyeleti díj címén megfizetnie.
 2. Személyi jövedelemadó:
  Az ajándéksorsolás nyereményei után, amennyiben azokat magánszemély nyeri meg (a törvényi előírások nem zárják ki a nem magánszemélyek közötti ajándéksorsolást sem), jövedelemadót kell levonnia a szervezőnek, mint kifizetőnek, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 76. §-ában foglalt rendelkezések tartalmazzák az adó alapjával,  a 8. §-ában foglaltak pedig az adó mértékével kapcsolatos rendelkezéseket.
 3. Játékadó:
  Az ajándéksorsolás át nem vett nyereménytárgyainak forgalmi értékét az ajándéksorsolás szervezője köteles játékadó címén bevallani és a nyeremény átvételére nyitva álló határidő lejárta utáni 30 nap elteltét követő hónap 20. napjáig a központi költségvetésbe befizetni.: 10032000-01076992. Amennyiben már a sorsolás időpontjában egyértelművé válik, hogy a meghirdetett nyeremények, vagy azok egy része valamilyen oknál fogva nem kerülhet átadásra (pl. a meghirdetett nyeremények számánál kevesebb pályázat érkezik), úgy az át nem vett nyeremények forgalmi értékét játékadó címén már a sorsolási időpontot követő hónap 20. napjáig be kell fizetnie a szervezőnek.

A bejelentést elektronikus úton – a bejelentő alanytól függően – ügyfél- vagy cégkapun keresztül (az SZF KRID azonosítója: 748422360), (az e-mailen továbbított benyújtás nem fogadható el) vagy a kinyomtatott iratot postai úton, illetve személyesen lehet benyújtani. Az utóbbi esetekben is a honlapon közzétett számítógépes programmal kell kitölteni és előállítani a nyomtatványt.

Igen, a bejelentéshez minden esetben mellékelni kell a részvételi szabályzatot, amelyet a bejelentéssel egyidejűleg kell benyújtani az SZF-hez.

A megbízási szerződés megküldése nem kötelező, ennek hiányában azonban a bejelentési kötelezettség teljesítőjét kell tekintenünk szervezőnek a vonatkozó jogszabályi rendelkezés alapján. A bejelentés elektronikus úton történő továbbítása esetén az SZF_02-es számú nyomtatvány mellékleteként, vagy a Szerencsejáték Felügyelet Központi Ügyfélszolgálati Irodán, vagy a Szerencsejáték Felügyelet vidéki kirendeltségeinél, vagy postai úton küldve mellékelhető a megbízási szerződés.

Az ajándéksorsoláson közjegyző jelenléte minden esetben kötelező, ez nem függ a kisorsolt nyeremények értékétől. A közjegyzőt minden esetben a szervezőnek kell biztosítania.

Nem folyamatosan szervezett az ajándéksorsolás, ha a szervező a meghirdetett időszakon belül egy sorsolást tart.

Folyamatosan szervezett az ajándéksorsolás, ha a meghirdetett és bejelentett időszakon belül a szervező többszöri alkalommal történő és különböző időpontokban megtartott sorsoláson való részvételt tesz lehetővé úgy, hogy a sorsolásokon történő részvétel feltételei ugyanazok. A nyertesek kiválasztása az egyes játékszakaszokhoz kapcsolódó, összevont sorsolási halmazokból történik.

Amennyiben az áruházláncok egyes áruházaiban, értékesítési helyein az összes beérkezett sorsjegyet egy adatbázisban összegyűjtve kívánják lebonyolítani a sorsolást, úgy az egy ajándéksorsolásnak minősül, és ez esetben egy SZF_02-es számú nyomtatvány beküldése szükséges.

Ha a beérkezett sorsjegyeket áruházanként/értékesítési helyenként elkülönítve, abból külön-külön adatbázisokat (sorsolási halmazokat) képezve kívánják a sorsolást lebonyolítani, akkor egységenként megbontva, külön-külön SZF_02-es számú nyomtatványon szükséges az ajándéksorsolásokat bejelenteni.

Az eltérő részvételi feltételek miatt (pl. egy nyereményjátékon belül különböző értékű terméket kell vásárolni/szolgáltatást igénybe venni, amelyhez más-más nyeremény kapcsolódik) a sorsolásokat külön-külön ajándéksorsolásként kell bejelenteni.

A sorsolás történhet a véletlenszerűség elvének eleget tevő eljárással, illetőleg elektronikus berendezés (pl. számítógép) igénybevételével (megfelelő algoritmus, illetve program) alkalmazásával, vagy történhet kézi húzással is. Közjegyző jelenléte minden esetben kötelező!

A nyeremények átadására a sorsolás napját követő 90 napon belül van lehetőség. Ez a határidő nem módosítható.

A tartaléknyertes húzása kizárólag érvénytelen pályázatok esetén elfogadott húzási módszer, tehát arra az esetre tartaléknyertes nem húzható, ha valamilyen oknál fogva a kisorsolt nyereményeket nem lehet átadni (pl.: a nyertes a nyereményét nem veszi át, nem lehet elérni, stb.)

A játékost megillető, de részére bármely okból át nem adott nyeremények értékét játékadó címén kell bevallani, és a nyeremény átvételére nyitva álló határidő (a sorsolás napját követő 90 nap) lejárta utáni 30 nap elteltét követő hónap 20. napjáig a központi költségvetésbe befizetni.

A végelszámolást (hasonlóan a bejelentéshez) elektronikus úton (cégkapun/ügyfél kapun keresztül) , vagy a kinyomtatott iratot postai úton küldve, illetve személyesen a Szerencsejáték Felügyelet Központi Ügyfélszolgálatán vagy a Szerencsejáték Felügyelet vidéki kirendeltségénél, lehet benyújtani. Az utóbbi esetekben is a honlapon közzétett számítógépes programmal kell kitölteni és előállítani a nyomtatványt.

Postai úton küldve, vagy személyesen a Szerencsejáték Felügyelet Központi Ügyfélszolgálatán vagy a Szerencsejáték Felügyelet vidéki kirendeltségénél nyújtható be a közjegyzői jegyzőkönyv, legkésőbb a végelszámolás elektronikus előterjesztését követő 15 napon belül. A közjegyző által digitális aláírás-hitelesítéssel és időbélyegzővel ellátott közjegyzői jegyzőkönyv másolata az említett elektronikus úton is továbbítható.

Az SZF_02-es ajándéksorsolás bejelentési és SZF_03-as ajándéksorsolás végelszámolási nyomtatványok nem minősülnek bevallásnak. A két nyomtatványon szereplő adatok a Szerencsejáték Felügyelet nyilvántartásában kerülnek rögzítésre. Az SZF_03-as számú nyomtatványban szereplő személyi jövedelemadó, valamint játékadó fizetési kötelezettség csak és kizárólag a szervező által az adózás rendjéről szóló jogszabály alapján benyújtott adóbevallás teljesítésével jelenik meg a folyószámlán a kötelezettség oldalon.