Személyi megfelelőség

1. Milyen időpontban célszerű a személyi megfelelőség ismételt megállapítása iránti kérelmet benyújtani?

A személyi megfelelőség ismételt megállapítására vonatkozó kérelem elbírálásának is van ügyintézési határideje (30 nap). Az ügyintézési határidőbe nem számít bele a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő, a szakhatóság eljárásának időtartama, a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam. A kérelem benyújtására vonatkozó határidőt a jogszabály úgy határozza meg, hogy azt a személyi megfelelőség érvényességéig kell benyújtani az állami adóhatósághoz. Javasoljuk, hogy a személyi megfelelőség ismételt megállapítására vonatkozó kérelem és a személyi megfelelőség fennállásának igazolására vonatkozó iratok jogszabály szerinti határidőben való benyújtására fokozottan figyeljenek, mivel ellenkező esetben a szerencsejáték szervezői tevékenység megszüntetésére és a szerencsejáték-szervező részére kiállított engedélyek érvénytelenségének megállapítására kerül sor.

2. A szerencsejáték szervezői tevékenységet szüneteltető gazdasági társaságoknak kell-e személyi megfelelőség ismételt megállapítása iránti kérelmet benyújtani?

A személyi megfelelőségnek - a szerencsejáték-szervező tevékenység szüneteltetése esetén is - folyamatosan fenn kell állnia, amelyet a NAV köteles ellenőrizni.

Ha a szerencsejáték-szervező a személyi megfelelőség meghosszabbítása iránti kötelezettségének jogszabályban meghatározott határidőben nem tesz eleget, vagy személyi megfelelősége nem áll fenn, az állami adóhatóság a szerencsejáték-szervező részére kiállított engedélyek érvénytelenségét és a szerencsejáték-szervezői tevékenység megszűnését megállapítja. Az állami adóhatóság a szerencsejáték-szervezői tevékenység megszűnéséig benyújtott engedély iránti kérelmek alapján indult eljárásokat megszünteti.

3. Milyen módon szerezhető be a természetes személyekre vonatkozó hatósági bizonyítvány, amely a személyi megfelelőség ismételt megállapításához és a hatósági bizonyítvány kiállításához szükséges?

2010. január 1-jét követően a személyi megfelelőség ismételt megállapítása és a hatósági bizonyítvány iránti kérelemhez az erkölcsi bizonyítvány helyett a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány benyújtása szükséges. A hatósági bizonyítvány beszerzésének két lehetséges módja van.

Az egyik, amikor a bűnügyi nyilvántartó hatóság által külön erre a célra rendszeresített – a postán 150,-Ft-ért beszerezhető - formanyomtatványt (Adattovábbítás iránti kérőlap) kitöltve, az igazgatási-szolgáltatási díjat megfizetve a szervező maga keresi meg a bűnügyi nyilvántartó hatóságot. Ebben az esetben a személyi megfelelőség ismételt megállapítása és a hatósági bizonyítvány iránti kérelemhez csatolni kell egy nyilatkozatot (személyi ismételt megállapítása iránti kérelemnél: SZF05-4. számú nyomtatvány, hatósági bizonyítvány iránti kérelemnél: SZF04-3. számú nyomtatvány), amelyben szerepel, hogy a szervező a hatósági bizonyítvány beszerzéséről maga intézkedett.

A beszerzés másik módja, amikor a szervező a formanyomtatvány megfelelő kitöltését és az igazgatási-szolgáltatási díj megfizetését követően a hatósági bizonyítvány beszerzésére az állami adóhatóságot hatalmazza fel. Amennyiben a szervező ezt a megoldást választja, a kérelmével és annak mellékleteivel együtt meg kell küldenie a hatóság részére a kitöltött formanyomtatványt, a hatósági bizonyítvány kiállításáért fizetendő igazgatási-szolgáltatási díj megfizetését igazoló feladóvevényt, valamint a fent említett nyilatkozatot, amelyben a szervező feljogosítja az állami adóhatóságot az adatigénylés továbbítására (személyi ismételt megállapítása iránti kérelemnél: SZF05-4. számú nyomtatvány, hatósági bizonyítvány iránti kérelemnél: SZF04-3. számú nyomtatvány) Ezt követően az adatigénylésre vonatkozó kérelmét az állami adóhatóság továbbítja a bűnügyi nyilvántartó hatóság felé.

4. Változtak a személyi megfelelőséggel kapcsolatos előírások. Mi a változás lényegi eleme?

A személyi megfelelőség ismételt megállapítása, valamint a hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelmekre indult eljárásokban új vizsgálati szempontokat kell figyelembe venni:

a gazdasági társaság, valamint vezető tisztségviselője mellett a szavazatok legalább 25 %-ával rendelkező tagja tartozik a vizsgálati körbe (ezen szavazati arány alatti tagokra vonatkozóan nem kell a kérelem mellékleteként okiratokat csatolni)
a gazdasági társaság külföldi természetes személy vezető tisztségviselőjének, illetve a szavazatok legalább 25 %-val rendelkező tagjának a székhelye vagy lakóhelye szerinti állam joga és a magyar jog alapján is igazolnia kell, hogy büntetett előéletű-e
2012. január 3-tól nem a kérelem benyújtásától számított az 1 éven belüli, hanem az elbírálás napján fennálló 2 millió forintot meghaladó 30 napon túli adótartozás/köztartozás fennállása esetén utasítható el a kérelem
2012. január 1-től a Hatósági bizonyítvány kiállításáért fizetendő eljárási illeték: 3.000-Ft.

5. Hol kell benyújtani a személyi megfelelőség éves hosszabbítását (személyi megfelelőség határidejének ismételt megállapítása)?

A személyi megfelelőség határidejének ismételt megállapítására (hosszabbítására) irányuló kérelmet és mellékleteit (a szervező által beszerzett okiratok), a Központi Ügyfélszolgálaton (1051 Budapest, Sas u. 20-22.), vagy a szervező székhelye szerinti Kihelyezett Ügyfélszolgálaton kell benyújtani, illetve postai úton a SZEF címére (1051 Budapest, Sas u. 20-22.) megküldeni.

6. A szervező gazdasági társaságot, illetve tagjait, vezető tisztségviselőit (ügyvezető) érintő változások bejelentését milyen módon kell megtenni?

Amennyiben a személyi megfelelőség határidejének megállapítását követően állt be olyan változás, amely a pénznyerő automata vagy játékterem engedélyek adattartalmát is érinti (gazdasági társaság elnevezésének, székhelyének megváltozása, továbbá a szervező gazdasági társaság átalakulása: összeolvadás, beolvadás, szétválás, kiválás) akkor azt a Központi Ügyfélszolgálati Irodán kell bejelenteni. A szervező vezető tisztségviselőjének (ügyvezető, vezérigazgató), tagjának személyében történt változás esetén a személyi megfelelőséget igazoló iratokat, továbbá a szervező gazdasági társaságra vonatkozó, a cégjegyzékben szereplő adatokat érintő változásokat, legkésőbb a cégbírósági bejegyző végzés (a létesítő okirat módosításának elfogadása) kézhezvételétől számított harminc napon belül kell bejelenteni az iratok benyújtásával. A gazdasági társaság tagjának személyében történt változás eseténa gazdasági társaságra vonatkozó, a változás-bejelentés előterjesztésekor hatályban lévő olyan társasági szerződés benyújtása is szükséges, amely tartalmazza a gazdasági társaság új tagjának szavazati arányát is. Amennyiben a gazdasági társaság új tagja a társaságban 25%-nál kevesebb szavazati aránnyal rendelkezik, akkor személyi megfelelőséget igazoló iratokat nem kell mellékelni.

7. Mire kell figyelni a személyi megfelelőség megállapításához és a személyi megfelelőség ismételt megállapításához szükséges − a gazdasági társaság természetes személy tagjára és vezető tisztségviselőjére vonatkozó − hatósági bizonyítvány beszerzése során az adattovábbítás iránti kérőlap kitöltésekor?

Különös figyelmet kell fordítani az adattovábbítás iránti kérőlap 3. pontjának kitöltésénél arra, hogy a postázási adatoknál címzettként a NAV Szerencsejáték Felügyeleti Főosztály, címként pedig a 1372 Budapest, Pf.: 431. legyen feltüntetve.

8. Mi az oka annak, hogy a személyi megfelelőség megállapításához szükséges hatósági bizonyítvány eredetivel egyező másolatát az azt kiállító hatóságtól a szerencsejáték szervező nem kapja kézhez, miközben maga intézkedett az ügyvezetőre és/vagy tagra vonatkozóan az okirat beszerzéséről?

Amennyiben a szerencsejáték szervező társaság tagja vagy ügyvezetője maga intézkedik a hatósági bizonyítvány beszerzéséről, és a küldemény címzettjeként a saját nevét, a küldemény posta címeként azonban a NAV Szerencsejáték Felügyeleti Főosztály postafiók vagy levelezési címét jelöli meg tévesen, úgy a hatósági bizonyítványt kiállító hatóság (KEKKH) a küldeményt a kérelmező ügyvezető vagy tag nevére és a NAV címére fogja postázni. Ebben az esetben a küldemény átvétele a címzett neve és címe közötti összhang hiánya miatt, tényleges kézbesítés nélkül meghiúsul és visszakerül a feladóhoz (KEKKH), noha a NAV címére megérkezik ugyan, de annak címzettje nem a NAV, hanem az ügyben eljáró természetes személy. Ebben az esetben a hatósági bizonyítvány eredeti példányát a NAV Szerencsejáték Felügyeleti Főosztálya sem, az eredetivel egyező másolatot pedig a kérelmező (ügyvezető vagy tag) sem kapja kézhez.

9. Mi az oka annak, hogy a személyi megfelelőség megállapításához szükséges hatósági bizonyítvány eredeti példányát az azt kiállító hatóságtól a szerencsejáték szervező kapja kézhez úgy, hogy maga intézkedett az ügyvezetőre és/vagy tagra vonatkozóan az okirat beszerzéséről?

Amennyiben a szerencsejáték szervező társaság tagja vagy ügyvezetője maga intézkedik a hatósági bizonyítvány beszerzéséről, és a küldemény címzettjeként a saját nevét, a küldemény posta címeként a saját postafiók vagy levelezési címét jelöli meg tévesen, úgy a hatósági bizonyítványt kiállító hatóság az eredeti küldeményt a kérelmező ügyvezető vagy tag nevére és címére fogja postázni. Ebben az esetben a hatósági bizonyítvány eredeti példányát a NAV Szerencsejáték Felügyeleti Főosztálya nem kapja meg az azt kiállító hatóságtól.