Adatvédelmi tájékoztató a Szerencsejáték Felügyeletnél panasszal, közérdekű bejelentéssel élők, valamint a játékosvédelmi zöld számon bejelentést tevők személyes adatainak kezeléséről

1. Az adatkezelés jogszabályi háttereA panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény alapján a Szerencsejáték Felügyelethez panaszokkal, közérdekű bejelentésekkel, illetve a felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet alapján a játékosvédelmi zöld számon keresztül tett bejelentésekkel összefüggő adatkezelésre az alábbi jogszabályok vonatkoznak (a jogszabályok neve után található linken keresztül megtekintheti a jogszabály szövegét):

1. a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99100034.TV)
2. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV)
3. a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1300165.TV)
4. a felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1500329.KOR)
5. Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU, https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600679.EUP)
6. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99500066.TV)


2. A nyilvántartás főbb adatkezelési körülményei2.1. A nyilvántartást vezető szerv és szervezeti egység

Név: Szerencsejáték Felügyelet (a továbbiakban: SZF)
Székhely: 1051 Budapest, Sas u. 20-22.
Postacím: 1372 Budapest, Postafiók 431.
E-mail cím: szf@szf.gov.hu
Honlap: http://szf.gov.hu

2.2. Az érintettek köre

A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény, valamint a felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet alapján az SZF-hez panaszt, közérdekű bejelentést vagy egyéb bejelentést tevő személyek.

2.3. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az érintett (panaszos/bejelentő) és a panasz/közérdekű bejelentés/játékosvédelmi zöld számon keresztül tett bejelentés, illetve a bejelentő hatóság által történő azonosítása, a panaszossal/bejelentővel való kapcsolattartás, valamint a törvényből származó kötelezően rögzítendő adatok felvétele a bejelentés/panasz kivizsgálása érdekében. A bejelentés/panasz elbírálását követően az adatkezelés célja a köziratok védelmére vonatkozó előírásoknak (iratkezelési szabályzat) való megfelelés.

2.4. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítésén alapul a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 1. § (1) bekezdésében, illetőleg a felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint. A panasz elbírálását követően az adatkezelés jogalapja a levéltári előírásoknak (a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény és a kapcsolódó jogszabályok, illetve iratkezelési szabályzat) való megfelelés.

2.5. A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja

Kezelt személyes adatok köre Adatkezelés célja
a bejelentő neve/a bejelentett személy neve azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
e-mail cím kapcsolattartás
levelezési cím kapcsolattartás
a bejelentés során megadott egyéb személyes adatok azonosítás, kapcsolattartás


2.6. Az adatok forrása

Az SZF a személyes adatokat az érintett önkéntes adatszolgáltatásából ismeri meg a panasz/bejelentés megtétele során.

2.7. Az adatkezelés időtartama

a) A személyes adatok kezelése a bejelentés/panasz elbírálásáig

Az SZF a Kbtv. alapján megtett panaszt, bejelentést annak beérkezésétől számított harminc napon belül bírálja el, ezáltal a panaszos/bejelentő személyes adatait ezen eljárás befejezéséig, a célhoz kötöttség elvének figyelembe vételével kezeli. Ha az elbírálást megalapozó vizsgálat előreláthatólag harminc napnál hosszabb ideig tart, erről a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt – az elintézés várható időpontjának és az eljárás meghosszabbodása indokainak egyidejű közlésével – tájékoztatni kell.

Fontos, hogy az érintett a személyes adatait közérthetően adja meg, mivel az azonosíthatatlan személy által tett panasz vagy közérdekű bejelentés vizsgálatát az SZF jogszabály alapján mellőzheti. Ugyanis a Kbtv. 2. § (3) bekezdés akként rendelkezik, hogy az azonosíthatatlan személy által tett panasz vagy közérdekű bejelentés vizsgálatát az eljárásra jogosult szerv - főszabályként - mellőzi.
Amennyiben az érintett azonosítható, az SZF – jogi kötelezettségének eleget téve – kivizsgálja a panaszt/bejelentést, ezáltal az érintett személyes adatait is kezeli a fent leírtak szerint.

b) A személyes adatok kezelése a bejelentés/panasz elbírálását követően

Ha a bejelentés/panasz elbírálásra került, az SZF a célhoz kötöttség elvére figyelemmel a panaszos/bejelentő személyes adatait a korábbi jogalapra tekintettel nem kezelheti tovább. Az irategységesség megőrzésének elve, illetve a levéltári törvényben és a kapcsolódó jogszabályokban foglaltakra figyelemmel az SZF a következők szerint jár el:

Az SZF a telefonon tett bejelentésről, panaszról papír alapú feljegyzést köteles készíteni, amely iktatásra kerül az SZF iratkezelési rendszerében. E-mail útján érkezett közérdekű bejelentés, panasz esetén azt köteles papír alapon kinyomtatni és beiktatni, továbbá köteles az eredeti e-mailnek a levelezőrendszerben, illetve külön tárhelyen történő tárolására, archiválására.

Az SZF a Magyar Országos Levéltár, mint illetékes közlevéltár által jóváhagyott Iratkezelési Szabályzatban foglaltak alapján jár el, az iratmegőrzési és selejtezési határidőket köteles betartani, a nála keletkezett köziratokat mindaddig nem selejtezheti, amíg az Iratkezelési Szabályzatban meghatározott őrzési idő le nem telt, illetve a nem selejtezhető iratokat meghatározott idő után a levéltárnak átadni köteles.

Az SZF minden nála keletkezett iratot az Iratkezelési Szabályzatban meghatározott őrzési időnek megfelelően, az eljárás során keletkezett iratok selejtezéséig kezelhet, illetve köteles kezelni. Az SZF a papír alapú aktában található személyes adatokat az őrzési idő letelte előtt nem semmisítheti meg, nem kezelheti külön az ügyiratban található egyéb iratoktól, ellenkező esetben az irategységesség elve sérülne. Az adatkezelés az irategységesség megőrzésének elve, illetve a levéltári jogszabályoknak való megfelelés érdekében történik.

A játékosvédelmi zöld számra érkezett bejelentések hangfelvétele, a hangfájlok tárolásának időtartama igazodik a zöld számos bejelentés alapján indult, papír alapon keletkezett ügyirat/akta selejtezéséhez.

Az adatok átadása más szerv részére:

A Kbtv. alapján, a panaszos vagy a közérdekű bejelentő személyes adatai - a rosszhiszeműség esetének kivételével - csak a panasz vagy a közérdekű bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatók át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a panaszos vagy a közérdekű bejelentő egyértelműen hozzájárult.

A panaszos és a közérdekű bejelentő személyes adatai egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.

Az adatok átadása rosszhiszemű bejelentő esetén:

Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a panaszos vagy a közérdekű bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt közölt és

a) ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni,
b) alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.

3. Az érintett jogai3.1 Hozzáféréshez való jog:
Jogosult arra, hogy a Felügyelettől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek, akikkel a személyes adatokat a Felügyelet közölte vagy közölni fogja,
d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
e) azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) az adatok forrására vonatkozó információ;
h) a személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciák.

A Felügyelet a személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, amennyiben az nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait. Újabb másolatok kérése esetén a Felügyelet díjat számíthat fel.

3.2 Helyesbítéshez való jog:
Jogosult arra, hogy kérésére a Felügyelet indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

3.3 Törléshez való jog:
Jogosult arra, hogy kérésére a Felügyelet indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Felügyelet gyűjtötte, kezelte;
b) tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
c) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
d) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

A törléshez való jog nem áll fenn, amennyiben az adatkezelés szükséges:
a) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
b) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

3.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Jogosult arra, hogy kérésére a Felügyelet korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatainak pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Felügyelet ellenőrizze azt;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) a Felügyeletnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

A Felügyelet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatást ad.

A Felügyelet minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésére a Felügyelet tájékoztatást ad e címzettekről.

3.5 A tiltakozáshoz való jog:
Jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelés jogalapja közhatalmi jogosítvány gyakorlása vagy az SZF jogos érdeke. Ebben az esetben a Felügyelet a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A Felügyelet az érintett által benyújtott kérelmek vizsgálata és teljesítése során indokolatlan késedelem nélkül jár el.

4. Az érintett jogérvényesítési lehetőségei4.1. Az SZF-nél történő jogérvényesítés

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén írásban panaszt nyújthat be az SZF-hez az alábbi elérhetőségeken:

Postacím: 1372 Budapest, Pf. 431.
Elektronikus postacím: szf@szf.gov.hu

4.2. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárása

Amennyiben az adatkezelő megkeresése nem vezetett eredményre, az érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 52. §-a alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tehet.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Elektronikus postacím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu

4.3. Bírósági eljárás kezdeményezése

Az érintett a Hatóság eljárásától függetlenül bírósághoz fordulhat. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.