A SZERENCSEJÁTÉK FELÜGYELET HONLAPJÁNAK (https://szf.gov.hu) HASZNÁLATÁHOZ, VALAMINT AZ ARRÓL BIZTOSÍTOTT ÜZENETKÜLDÉSI FELÜLETEKHEZ KAPCSOLÓDÓAN VÉGZETT ADATKEZELÉSHEZ

I. Fogalom-meghatározások

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
Érintett: a https://szf.gov.hu honlapot (a továbbiakban: “honlap”) látogató felhasználó, aki személyes adatai alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy (a továbbiakban: “Felhasználó” vagy “érintett”).
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 

II. Az Adatkezelő és Adatfeldolgozó megnevezése

Adatkezelő: Szerencsejáték Felügyelet (a továbbiakban: Felügyelet)
Székhely: 1051 Budapest, Sas u. 20-22.
Postacím: 1372 Budapest, Postafiók 431
Telefon:  +36 (1) 550 2500
Fax: +36 (1) 550 2495
E-mail cím:

Adatfeldolgozó: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Zrt.
Székhely: 1081, Budapest, Csokonai u. 3.
E-mail cím:

 

III. Az Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

A Felügyelet Adatvédelmi tisztviselője: Simon Edit
E-mail cím:
Telefon: + 36 (1) 550 2536

 

IV. Az adatkezelés célja és jogalapja

A honlap használatakor naplózott személyes adatok:

A kezelt személyes adat Az adatkezelés célja és időtartama Az adatkezelés jogalapja
IP cím valamint a kapcsolódás időpontja A Felügyelet honlapjának ügyfél általi használata során az ügyfél számára felhasználói fiók nem kerül létrehozásra, a honlap használata email-cím megadása és regisztráció nélkül történik.

A honlap használata során a felhasználó eszközéhez az internetszolgáltató által kiosztott azonosítószám az adatkapcsolat létrehozása – azaz technikai művelet végrehajtása – céljából kerül hozzárendelésre, amely adatokat a Felügyelet a rendszer informatikai biztonságának biztosítása céljából kezeli.

Az IP cím naplózásra és 30 napig tárolásra kerül a Felügyelet megbízásából tárhelyet biztosító NISZ Zrt. által, amely adatfeldolgozónak minősül. Adatvédelmi incidens esetén az adatkezelés az incidensre tekintettel megindult ügy lezárásáig tart.

Az adatkezelés jogalapjának az EU 2016/697 európai parlamenti és tanácsi rendelet* (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés e) pontja minősül (az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges), valamint az adatkezelés:
1. az általános adatvédelmi rendelet 24. cikkére és 32. cikkére,2. az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. tv. 5. §-ára,3. az állami és önkormányzati szervek elektronikus információ biztonságáról szóló 2013. évi L. tv.-ben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre,4. a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 41/2015. (VII. 15. ) BM rendelet 3. melléklete szerint elvárt feladatokra5. továbbá az Ákr. 27. §-ára tekintettel valósul meg. A honlapot használó ügyfél tetszése szerint bármikor választhatja a Felügyelettel az írásbeli, vagy ügyfélszolgálati elérhetőségek útján történő személyes kapcsolattartást, valamint a jogszabályban meghatározottak szerint a Hivatali Kapun keresztül történő elektronikus ügyintézést.
*Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016.április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 

Az adatkezelés célja, hogy a Felhasználók számára biztosítsa a honlaphoz történő hozzáférést, a továbbá biztosítsa a rendszer informatikai biztonságát, valamint a felhasználók számára a honlapon keresztül a Felügyelet felé közvetlen üzenetküldési felületet biztosítson e-mail-küldés formájában.

 

V. A honlap üzenetküldési felületén keresztül indított beadványok tartalmához kapcsolódó adatkezelés

Panasz és közérdekű bejelentés benyújtása Közérdekű adatigénylés
A panaszok és közérdekű bejelentések kezeléséről szóló elnöki utasítás melléklete szerinti Adatvédelmi tájékoztató a Szerencsejáték Felügyeletnél panasszal, közérdekű bejelentéssel élők, valamint a játékosvédelmi zöld számon bejelentést tevők személyes adatainak kezeléséről.

PDF letöltése
Az adatvédelemről, az adatbiztonságról, valamint a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló elnöki utasítás melléklete szerinti Adatkezelési tájékoztató a Szerencsejáték Felügyelethez benyújtott közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló eljárás során végzett adatkezeléshez.

PDF letöltése

A fenti beadványokban foglalt személyes adatokat, illetve csatolható űrlapot és az azokban megadott adatokat a honlap nem tárolja, azokat csak elektronikusan, formalizált módon továbbítja a Felügyelet központi email-címére. Az üzenetküldési felületeken benyújtott adatok kezelésére az ügy tárgya szerint hivatkozott adatkezelési tájékoztatók az irányadóak, amelyek pontosan rögzítik a kezelt adatok körét, az adatkezelés jogalapját, az adatkezelés időtartamát, valamint az érintettek jogait.

 

VI. Az Adatkezelő által kezelt további adatok köre

Az Adatkezelő a honlapon sütiket (angolul: cookie) használ a honlap működtetése, biztonsága, használatának megkönnyítése és a honlapon végzett tevékenységek nyomon követése érdekében. A süti olyan kisméretű adatcsomag, szövegfájl, amely előre meghatározott ideig a honlapot felkereső felhasználó számítógépének, mobil eszközének központi adattárolóján, vagy internetes böngészőjében kerül tárolásra. További információkat ezen adatok kezelésével kapcsolatosan a honlapon található “Süti szabályzat” tartalmaz.

 

VII. Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő jelen Adatkezelési Tájékoztatóban nevesített tevékenysége ellátásához a 2. pontban megnevezett Adatfeldolgozót veszi igénybe.

Az Adatfeldolgozó önálló döntést nem hoz, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosul eljárni.

Az Adatfeldolgozó további adatfeldolgozók igénybevételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosult.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával a Felhasználó elfogadja és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az Adatfeldolgozó részére a Felhasználóhoz kapcsolható technikai adatokat továbbít.

 

VIII. Az adatok forrása

Az Adatkezelő a Felhasználóhoz kapcsolható személyes adatokat a honlapra történő látogatás következtében ismeri meg.

 

IX. Az érintettek jogai

A hozzáféréshez való jog (Általános adatvédelmi rendelet, 15. cikk):

 1. A honlap által tárolt adatok esetében az érintettnek joga van az Adatkezelőtől visszajelzést kapni arra vonatkozóan, hogy a hozzá kapcsolható adatok kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor az Adatkezelő:
  aa) mely adatait,
  ab) milyen jogalapon,
  ac) milyen adatkezelési cél miatt,
  ad) milyen forrásból,
  ae) mennyi ideig kezeli, továbbá
  af) mely címzettekkel közölte vagy fogja közölni az adatokat.
 2. Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól is információt kaphat (helyesbítés, törlés, korlátozás, tiltakozás, felügyeleti hatósághoz panasz benyújtás).
 3. Az Adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja az adatok másolatát, de további másolat kérése esetén azokért díjat számíthat fel.
 4. Az Adatkezelő az érintett kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, a kérelmező által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

Továbbá, az érintettnek az általános adatvédelmi rendelet 34. cikke alapján joga van visszajelzést kapnia arra vonatkozóan, hogy történt-e adatvédelmi incidens, és ha igen, annak körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, valamint az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely hozzá kapcsolható adatokhoz biztosított hozzáférést, és azokat kivel közölte.

A helyesbítéshez való jog (Általános adatvédelmi rendelet, 16. cikk):

 1. Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő helyesbítse a hozzá kapcsolható adatait, ha az pontatlan. Ha az adatai hiányosak, akkor az adatok kiegészítését kérheti. Az Adatkezelő az érintett kérelmét indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, amelyről a kérelmező által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.
 2. Az Adatkezelő a helyesbítésről minden olyan címzettet értesít, akivel az érintett a hozzá kapcsolható adata(i)t közölte, kivéve, ha az értesítés lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa őt ezen címzettekről.

A törléshez való jog (Általános adatvédelmi rendelet, 17. cikk – „elfeledtetéshez való jog”):

 1. Az érintett az Adatkezelőtől kérheti a hozzá kapcsolható adatainak a törlését. A törlést az érintett az általános adatvédelmi rendeletben meghatározott indokból kérheti, figyelemmel az adatkezelés jogalapjára: ha pl. a hozzá kapcsolható adatok kezelésére (a cél miatt) már nincs szükség, vagy visszavonta a hozzájárulását, vagy tiltakozási jogával is élt, vagy adatait jogellenesen kezelték.
 2. Az érintett törlési kérelmét annak kézhezvételét követően az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, és erről az érintettet az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

Az Adatkezelő a törlésről minden olyan címzettet értesít, akivel az érintetthez kapcsolható adatokat közölte, kivéve, ha az értesítés lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa őt ezen címzettekről.

Az adatkezelés korlátozásához való jog (Általános adatvédelmi rendelet, 18. cikk):

 1. Az érintett a törlés helyett kérheti, hogy a hozzá kapcsolható adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza.
 2. Az érintett kérheti a korlátozást például akkor, ha szerinte az adatai nem pontosak. Ilyenkor a korlátozás addig tart, amíg az Adatkezelő ellenőrzi az adatok pontosságát.
 3. Az érintett a hozzá kapcsolható adatok kezelésének korlátozását kérheti például abban az esetben is, ha úgy gondolja, hogy jogellenes az Adatkezelő adatkezelése, és ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.
 4. Ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra az adatkezelés céljából, az érintett kérheti az adatkezelés korlátozását, amennyiben igényli azokat jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
 5. A korlátozás kérhető abban az esetben is, ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 6. Az Adatkezelő a korlátozásról minden olyan címzettet értesít, akivel az érintetthez kapcsolható adatokat közölte, kivéve, ha az értesítés lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa őt ezen címzettekről.

Az adathordozhatósághoz való jog (Általános adatvédelmi rendelet, 20. cikk):

Az adathordozhatósághoz való jog érvényesítésére az érintett nem jogosult, tekintettel arra, hogy közérdekű adatigénylés benyújtása esetén az adatkezelés nem hozzájáruláson, illetve nem szerződésen alapul, azaz nem felel meg az általános adatvédelmi rendelet 20. cikkében meghatározott feltételeknek.

A tiltakozáshoz való jog (Általános adatvédelmi rendelet, 21. cikk):

Az érintett tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő a hozzá kapcsolható adatokat közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítja, felhasználja, vagy az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekén alapul.

Az érintett tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha azt feltételezi, hogy az Adatkezelő adatkezelése jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket.

Ha az érintett tiltakozott az Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelése ellen, az Adatkezelő az adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okokból végzi, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A fentiek szerinti az érintett jogainak gyakorlásához szükséges kérelmet a Felügyelethez, vagy a Felügyelet adatvédelmi tisztviselőjének postacímére vagy elektronikus címére kell benyújtani. Az adatkezelő a kérelemre a legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül (tiltakozás esetén 15 napon belül) írásban tájékoztatást ad.

 

X. Az érintett jogérvényesítési lehetőségei

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) eljárása

Az érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén a NAIH eljárását kezdeményezheti, így például abban az esetben, ha az Adatkezelő nem teljesíti az érintett 7. pont szerinti kérelmét.

A NAIH elérhetőségei

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530  Budapest, Pf.: 5
Telefon: +36 (1) 391 1400
E-mail:
Honlap: naih.hu

Bírósági eljárás kezdeményezése

Az érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés, illetve jogsérelmének orvoslása érdekében polgári peres eljárást kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.