Nyomtatványok

Tisztelt Ügyfelünk!

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény kötelezővé teszi a szerencsejáték-felügyeleti hatóság, azaz a Szerencsejáték Felügyelet (a továbbiakban: SZF) számára az elektronikus ügyintézés és az elektronikus úton történő kapcsolattartás biztosítását az ügyfelei részére, ugyanakkor a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény, valamint az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X.21.) PM rendelet szerint bizonyos esetekben lehetőség van a kérelmet/nyilatkozatot postai vagy személyes úton is benyújtani.

Az SZF az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 521/2017. (XII.29.) Korm. rendeletben foglaltak értelmében 2018. június 1. napjától köteles az elektronikus ügyintézést és az elektronikus kapcsolattartást biztosítani ügyfelei részére.

Tájékoztató illeték-, illetve igazgatási-szolgáltatási díjfizetési kötelezettségről, a megfelelő nyomtatvány kiválasztásáról, használatáról:

Amennyiben valamely ügyben eljárási illetéket, vagy igazgatási-szolgáltatási díjat szükséges fizetnie az ügyfélnek, azt az egyes ügyeknél külön jelezzük.
Az ügyfélnek illetékfizetési kötelezettsége áll fenn, ha valamely iratról hiteles, vagy hitelesítetlen másolatot/kivonatot kér.
Az illetékfizetési kötelezettség teljesítésének részletes szabályait (csakúgy, mint az eljárási illetékkel összefüggő kötelezettségeket) az illetékekről szóló, 1990. évi XCIII. törvény (IV., illetve VI. melléklete) tartalmazza.

Az SZF felhívja Kedves Ügyfelei figyelmét arra, hogy a szerencsejáték-felügyeleti hatósági ügyekhez korábban kiadott NAV-os nyomtatványok már nem használhatók (a korábbi NAV-os nyomtatványokon az „SZF” felirat és a nyomtatvány azonosító száma között semmilyen karakter nem volt feltüntetve, a Szerencsejáték Felügyelet által kiadott nyomtatványokon viszont az „SZF” feliratot követően aláhúzás (_) szerepel).

Az SZF verziószámmal látja el az ÁNYK-s nyomtatványait, és egy adott ügy (vagy ügytípus) elintézéshez rendelt nyomtatványnak kizárólag az SZF honlapján közzétett legutolsó verziószámú változatát fogadja be, ezért kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a nyomtatvány kitöltése előtt szíveskedjenek ellenőrizni, hogy a nyomtatvány benyújtásának napján érvényes verziószámú nyomtatvány áll-e rendelkezésükre az ügyintézéséhez.


Az SZF-hez az alábbiak szerint van lehetősége kérelemmel/beadvánnyal fordulni:

a) elektronikus úton, az ügyfél Ügyfélkapuján, gazdálkodó szervezet ügyfeleink (az egyéni vállalkozókat kivéve) a Cégkapun keresztül a Szerencsejáték Felügyelet Hivatali kapujára beküldött SZF űrlap kitöltésével,

b) elektronikus úton, az ügyfél Ügyfélkapuján, gazdálkodó szervezet ügyfeleink (az egyéni vállalkozókat kivéve) a Cégkapun keresztül a Szerencsejáték Felügyelet Hivatali kapujára beküldött E-papír előterjesztésével (egyes ügytípusoknál megadott nyomtatvány melléklet felhasználásával);
Ügyfeleink részére jelen dokumentum 4.1. pontjában - pdf formátumban letölthető – tájékoztatást nyújtunk az e-papír használatával kapcsolatban.
A Cégkapu, Ügyfélkapu igénybevételekor Ügyfeleinket a Központi Azonosítási Ügynök (a továbbiakban: KAÜ) azonosítja.
A KAÜ olyan teljes körű azonosítási szolgáltatás, mely a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokban az ügyfelet azonosítja, valamint az elektronikus beadványokat/kérelmeket továbbítja a felhasználók, intézmények felé.
A közigazgatási szerv az elektronikus ügyintézés esetén köteles a KAÜ igénybe vételével történő azonosítás elfogadását biztosítani.
A Cégkapun, Ügyfélkapun keresztül előterjesztett dokumentumok hitelesítését, elektronikus aláírással és időbélyegzővel történő ellátását – a KAÜ-s azonosítás után – a nyomtatványok/űrlapok kitöltési útmutatóiban hivatkozott Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés, illetve a Dokumentum Hitelesítési Szolgáltatás biztosítja.

c) elektronikus úton, közvetlenül az szf@szf.gov.hu e-mail címre küldött üzenettel;

d) postai úton, a beadványt az SZF központi postacímére 1372 Budapest, Pf.: 431-re, vagy az SZF alábbi Területi Kirendeltségeinek egyikéhez címezve:
• 5600 Békéscsaba, Dózsa Gy. út 1-3;
• 4025 Debrecen, Hatvan u. 45;
• 9700 Szombathely, Kőszegi u. 37;
• 7621 Pécs, Rákóczi u. 17.

e) személyesen, ügyfélszolgálati időben a Központi Ügyfélszolgálaton, valamint a Területi Kirendeltségeken.

1. Az űrlapok és nyomtatványok, illetve beadványtípusok az előterjesztésük módjai szerint rendszerezve:

1.1. Kizárólag elektronikus úton, Hivatali kapun keresztül benyújtható űrlapok hatósági ügyben:
- SZF_37 jelű űrlap : Adatszolgáltatás távszerencsejáték/online kaszinó szervezéséről
- SZF_41 jelű űrlap : Játékosvédelemmel kapcsolatos adatszolgáltatás
- SZF_KPER jelű űrlap : Közigazgatási pert kezdeményező keresetlevél Szerencsejáték Felügyelethez történő benyújtására

1.2. Elektronikusan (Hivatali kapun keresztül) és személyesen/postai úton is benyújtható űrlapok hatósági ügyben:
- SZF_01 jelű űrlap : Kérelem játékautomata regisztrációs kártya kiállítása/törlése iránt (nyilvántartásba vétel/törlés)
- SZF_02 jelű űrlap : Ajándéksorsolás bejelentése
- SZF_03 jelű űrlap : Ajándéksorsolás végelszámolása
- SZF_35 jelű űrlap : Nyilatkozat felügyeleti díj megfizetéséről ajándéksorsolást szervező, illetve játékautomatát üzemeltetők részére;
Kérelem a nyilatkozatban feltüntetett adatok, jognyilatkozatok módosítására;
Kérelem a felügyeleti díj túlfizetése esetén a túlfizetés rendezésére

1.3. Az alábbi nyomtatványok benyújtására személyesen/postai úton, valamint E-papíron, illetve egyes ügytípusoknál E-papíron (ÁNYK-ban kitöltött és „pdf”-be lementett módon) és az ahhoz megadott nyomtatvány melléklettel, elektronikus úton van lehetőség hatósági ügyben:
- SZF_04 jelű nyomtatvány : Kérelem tevékenység megkezdésekor Személyi Megfelelőség megállapítására és Hatósági Bizonyítvány kiállítására
- SZF_05 jelű nyomtatvány : Bejelentés Személyi Megfelelőség megállapításakor figyelembe vett tény, körülmény változásáról Kérelem Személyi Megfelelőség ismételt megállapítására
- SZF_08 jelű nyomtatvány : Hiánypótlás
- SZF_24 jelű nyomtatvány : Kérelem szerencsejáték szervezésével kapcsolatos díj és bírság bevételi számlára megfizetett összeg visszautalása iránt
- SZF_26 jelű nyomtatvány : Kérelem nyereményigazolás zárt számítástechnikai rendszeren keresztül történő kiállításának a jóváhagyása iránt
- SZF_27 jelű nyomtatvány : Kérelem kártyaterem üzemeltetésére
- SZF_28 jelű nyomtatvány : Kérelem kártyaterem játékterv módosításának jóváhagyására
- SZF_29 jelű nyomtatvány : Kérelem II. kategóriába tartozó játékkaszinó játékterv módosításának jóváhagyására
- SZF_36 jelű nyomtatvány : Nyilatkozat felügyeleti díj megfizetéséről szerencsejáték szervezők részére;
Kérelem a nyilatkozatban feltüntetett adatok, jognyilatkozatok módosítására;
Kérelem a felügyeleti díj túlfizetése esetén a túlfizetés rendezésére
- SZF_38 jelű nyomtatvány : Kérelem távszerencsejáték / online kaszinó szervezésére / játékterv módosításának / játékterv ideiglenes eltérésének a jóváhagyására
- SZF_42 jelű nyomtatvány : Jelentős önkorlátozó nyilatkozat

1.4. E-mail útján, közvetlenül az szf@szf.gov.hu e-mail címre küldött, valamint E-papíron, szabad szöveges üzenettel, személyesen és postai úton, valamint szóban (telefon útján) (amelyekhez nincsen rendszeresítve SZF űrlap vagy nyomtatvány) nem hatósági ügyben:
- közérdekű bejelentés, panasz
- közérdekű adatigénylés
- egyéb, az előzőekben fel nem sorolt (nem hatósági) ügy

1.5. E-papíron, szabad szöveges üzenettel, valamint személyes és postai úton (amelyekhez nincsen rendszeresítve SZF űrlap vagy nyomtatvány) hatósági ügyben:
- szerencsejáték minősítés iránti kérelem
- fizetési kedvezmény igénylése
- egyéb, az előzőekben fel nem sorolt (hatósági) ügy (például: szerencsejáték szervező tevékenységre vonatkozó engedélyezési ügyek)
Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy az engedélyezési ügyeknél vannak olyan okiratok, különösen a kötelező hitelesítésű szerencsejáték eszközök hitelesítési bizonyítványai, amelyeket kizárólag postai vagy személyes úton van lehetőség benyújtani az SZF-hez.

2. Az űrlapok és nyomtatványok játéktípusonként rendszerezve:

2.1. Játékautomata üzemeltetés
- SZF_01 jelű űrlap : Kérelem játékautomata regisztrációs kártya kiállítása/törlése iránt (nyilvántartásba vétel/törlés)
- SZF_35 jelű űrlap : Nyilatkozat felügyeleti díj megfizetéséről ajándéksorsolást szervező, illetve játékautomatát üzemeltetők részére;
Kérelem a nyilatkozatban feltüntetett adatok, jognyilatkozatok módosítására;
Kérelem a felügyeleti díj túlfizetése esetén a túlfizetés rendezésére

2.2. Játékkaszinó üzemeltetés
- SZF_04 jelű nyomtatvány :Kérelem tevékenység megkezdésekor Személyi Megfelelőség megállapítására és Hatósági Bizonyítvány kiállítására
- SZF_05 jelű nyomtatvány : Bejelentés Személyi Megfelelőség megállapításakor figyelembe vett tény, körülmény változásáról
Kérelem Személyi Megfelelőség ismételt megállapítására
- SZF_26 jelű nyomtatvány : Kérelem nyereményigazolás zárt számítástechnikai rendszeren keresztül történő kiállításának a jóváhagyása iránt
- SZF_29 jelű nyomtatvány : Kérelem II. kategóriába tartozó játékkaszinó játékterv módosításának jóváhagyására
- SZF_36 jelű nyomtatvány : Nyilatkozat felügyeleti díj megfizetéséről szerencsejáték szervezők részére;
Kérelem a nyilatkozatban feltüntetett adatok, jognyilatkozatok módosítására;
Kérelem a felügyeleti díj túlfizetése esetén a túlfizetés rendezésére
- SZF_41 jelű űrlap : Játékosvédelemmel kapcsolatos adatszolgáltatás

2.3. Online kaszinó üzemeltetés
- SZF_26 jelű nyomtatvány : Kérelem nyereményigazolás zárt számítástechnikai rendszeren keresztül történő kiállításának a jóváhagyása iránt
- SZF_36 jelű nyomtatvány : Nyilatkozat felügyeleti díj megfizetéséről szerencsejáték szervezők részére
Kérelem a nyilatkozatban feltüntetett adatok, jognyilatkozatok módosítására
Kérelem a felügyeleti díj túlfizetése esetén a túlfizetés rendezésére
- SZF_37 jelű űrlap : Adatszolgáltatás távszerencsejáték/online kaszinó szervezéséről
- SZF_38 jelű nyomtatvány: Kérelem távszerencsejáték / online kaszinó szervezésére / játékterv módosításának / játékterv ideiglenes eltérésének a jóváhagyására

2.4. Kártyaterem üzemeltetés
- SZF_04 jelű nyomtatvány : Kérelem tevékenység megkezdésekor Személyi Megfelelőség megállapítására és Hatósági Bizonyítvány kiállítására
- SZF_05 jelű nyomtatvány : Bejelentés Személyi Megfelelőség megállapításakor figyelembe vett tény, körülmény változásáról
Kérelem Személyi Megfelelőség ismételt megállapítására
- SZF_26 jelű nyomtatvány : Kérelem nyereményigazolás zárt számítástechnikai rendszeren keresztül történő kiállításának a jóváhagyása iránt
- SZF_27 jelű nyomtatvány : Kérelem kártyaterem üzemeltetésére
- SZF_28 jelű nyomtatvány : Kérelem kártyaterem játékterv módosításának jóváhagyására
- SZF_36 jelű nyomtatvány : Nyilatkozat felügyeleti díj megfizetéséről szerencsejáték szervezők részére;
Kérelem a nyilatkozatban feltüntetett adatok, jognyilatkozatok módosítására;
Kérelem a felügyeleti díj túlfizetése esetén a túlfizetés rendezésére
- SZF_41 jelű űrlap : Játékosvédelemmel kapcsolatos adatszolgáltatás

2.5. Sorsolás / fogadás szervezése
- SZF_04 jelű nyomtatvány : Kérelem tevékenység megkezdésekor Személyi Megfelelőség megállapítására és Hatósági Bizonyítvány kiállítására
- SZF_05 jelű nyomtatvány : Bejelentés Személyi Megfelelőség megállapításakor figyelembe vett tény, körülmény változásáról
Kérelem Személyi Megfelelőség ismételt megállapítására
- SZF_26 jelű nyomtatvány : Kérelem nyereményigazolás zárt számítástechnikai rendszeren keresztül történő kiállításának a jóváhagyása iránt
- SZF_36 jelű nyomtatvány : Nyilatkozat felügyeleti díj megfizetéséről szerencsejáték szervezők részére;
Kérelem a nyilatkozatban feltüntetett adatok, jognyilatkozatok módosítására;
Kérelem a felügyeleti díj túlfizetése esetén a túlfizetés rendezésére
- SZF_41 jelű űrlap : Játékosvédelemmel kapcsolatos adatszolgáltatás

2.6. Távszerencsejáték szervezése
- SZF_26 jelű nyomtatvány : Kérelem nyereményigazolás zárt számítástechnikai rendszeren keresztül történő kiállításának a jóváhagyása iránt
- SZF_36 jelű nyomtatvány : Nyilatkozat felügyeleti díj megfizetéséről szerencsejáték szervezők részére;
Kérelem a nyilatkozatban feltüntetett adatok, jognyilatkozatok módosítására;
Kérelem a felügyeleti díj túlfizetése esetén a túlfizetés rendezésére
- SZF_37 jelű űrlap : Adatszolgáltatás távszerencsejáték/online kaszinó szervezéséről
- SZF_38 jelű nyomtatvány : Kérelem távszerencsejáték / online kaszinó szervezésére / játékterv módosításának / játékterv ideiglenes eltérésének a jóváhagyására

2.7. Lóversenyfogadás szervezés
- SZF_04 jelű nyomtatvány : Kérelem tevékenység megkezdésekor Személyi Megfelelőség megállapítására és Hatósági Bizonyítvány kiállítására
- SZF_05 jelű nyomtatvány : Bejelentés Személyi Megfelelőség megállapításakor figyelembe vett tény, körülmény változásáról
Kérelem Személyi Megfelelőség ismételt megállapítására
- SZF_36 jelű nyomtatvány : Nyilatkozat felügyeleti díj megfizetéséről szerencsejáték szervezők részére
Kérelem a nyilatkozatban feltüntetett adatok, jognyilatkozatok módosítására
Kérelem a felügyeleti díj túlfizetése esetén a túlfizetés rendezésére
- SZF_41 jelű űrlap : Játékosvédelemmel kapcsolatos adatszolgáltatás

2.8. Ajándéksorsolás szervezése
- SZF_02 jelű űrlap : Ajándéksorsolás bejelentése
- SZF_03 jelű űrlap : Ajándéksorsolás végelszámolása
- SZF_35 jelű űrlap : Nyilatkozat felügyeleti díj megfizetéséről ajándéksorsolást szervező, illetve játékautomatát üzemeltetők részére;
Kérelem a nyilatkozatban feltüntetett adatok, jognyilatkozatok módosítására;
Kérelem a felügyeleti díj túlfizetése esetén a túlfizetés rendezésére

2.9. Tombolasorsolás szervezése
- SZF_36 jelű nyomtatvány : Nyilatkozat felügyeleti díj megfizetéséről szerencsejáték szervezők részére;
Kérelem a nyilatkozatban feltüntetett adatok, jognyilatkozatok módosítására;
Kérelem a felügyeleti díj túlfizetése esetén a túlfizetés rendezésére

3. Egyéb nyomtatványok és űrlapok:

3.1. Az egyes hatósági ügytípusoknál esetenként előforduló nyomtatványok:
- SZF_08 jelű nyomtatvány : Hiánypótlás
- SZF_24 jelű nyomtatvány : Kérelem szerencsejáték szervezésével kapcsolatos díj és bírság bevételi számlára megfizetett összeg visszautalása iránt

3.2. Szerencsejáték fajtá(k)ra vagy szerencsejáték szervezőkre benyújtható jelentős önkorlátozó nyilatkozat minta:
- SZF_42 jelű nyomtatvány : Jelentős önkorlátozó nyilatkozat

3.3. Szerencsejáték ügyekben a Szerencsejáték Felügyelet egyedi hatósági döntéseivel (határozat/végzés), valamint hatósági intézkedéseivel szemben kezdeményezett közigazgatási per az SZF_KPER jelű ÁNYK-val kitölthető űrlappal kezdeményezhető, Ügyfélkapun/Cégkapun keresztül, az SZF Hivatali kapujára benyújtva.
- SZF_KPER jelű űrlap : Közigazgatási pert kezdeményező keresetlevél Szerencsejáték Felügyelethez történő benyújtására

4. Az űrlapok és a nyomtatványok, illetve a kitöltésükhöz szükséges kitöltési útmutatók, valamint az e-papír használatához összeállított tájékoztató letölthető változatai

4.1. A nyomtatványok, űrlapok, kitöltési útmutatók itt tölthetők le:

Nyomtatvány/űrlap jele Nyomtatvány/űrlap elnevezése/Kitöltési útmutató Beküldés módja Verzió száma
SZF_01 Kérelem játékautomata regisztrációs kártya kiállítása/törlése iránt (nyilvántartásba vétel/törlés) elektronikusan és kinyomtatva, aláírva is benyújtható 1.1
Kitöltési útmutató 1.0
SZF_02 Ajándéksorsolás bejelentése elektronikusan és kinyomtatva, aláírva is benyújtható 1.1
Kitöltési útmutató 1.1
SZF_03 Ajándéksorsolás végelszámolása elektronikusan és kinyomtatva, aláírva is benyújtható 1.1
Kitöltési útmutató 1.0
SZF_04 Kérelem tevékenység megkezdésekor Személyi Megfelelőség megállapítására és Hatósági Bizonyítvány kiállítására kinyomtatva, aláírva, valamint elektronikusan E-papír mellékleteként 2.2
Kitöltési útmutató 1.8
SZF_05 Bejelentés Személyi Megfelelőség megállapításakor figyelembe vett tény, körülmény változásáról Kérelem Személyi Megfelelőség ismételt megállapítására kinyomtatva, aláírva, valamint elektronikusan E-papír mellékleteként 2.3
Kitöltési útmutató 2.1
SZF_08 Hiánypótlás kinyomtatva, aláírva, valamint elektronikusan E-papír mellékleteként 1.0
Kitöltési útmutató 1.1
SZF_24 Kérelem szerencsejáték szervezésével kapcsolatos díj és bírság bevételi számlára megfizetett összeg visszautalása iránt kinyomtatva, aláírva, valamint elektronikusan E-papír mellékleteként 1.0
Kitöltési útmutató 1.0
SZF_26 Kérelem nyereményigazolás zárt számítástechnikai rendszeren keresztül történő kiállításának a jóváhagyása iránt kinyomtatva, aláírva, valamint elektronikusan E-papír mellékleteként 1.0
Kitöltési útmutató 1.0
SZF_27 Kérelem kártyaterem üzemeltetésére kinyomtatva, aláírva, valamint elektronikusan E-papír mellékleteként 1.1
Kitöltési útmutató 1.2
SZF_28 Kérelem kártyaterem játékterv módosításának jóváhagyására kinyomtatva, aláírva, valamint elektronikusan E-papír mellékleteként 1.0
Kitöltési útmutató 1.1
SZF_29 Kérelem II. kategóriába tartozó játékkaszinó játékterv módosításának jóváhagyására kinyomtatva, aláírva, valamint elektronikusan E-papír mellékleteként 1.0
Kitöltési útmutató 1.0
SZF_35 Nyilatkozat felügyeleti díj megfizetéséről ajándéksorsolást szervező, illetve játékautomatát üzemeltetők részére;
Kérelem a nyilatkozatban feltüntetett adatok, jognyilatkozatok módosítására;
Kérelem a felügyeleti díj túlfizetése esetén a túlfizetés rendezésére
elektronikusan és kinyomtatva, aláírva is benyújtható 1.0
Kitöltési útmutató 1.0
SZF_36 Nyilatkozat felügyeleti díj megfizetéséről szerencsejáték szervezők részére
Kérelem a nyilatkozatban feltüntetett adatok, jognyilatkozatok módosítására
Kérelem a felügyeleti díj túlfizetése esetén a túlfizetés rendezésére
kinyomtatva, aláírva, valamint elektronikusan E-papír mellékleteként 1.3
Kitöltési útmutató 1.0
SZF_37 Adatszolgáltatás távszerencsejáték/online kaszinó szervezéséről kizárólag elektronikusan 1.5
Kitöltési útmutató 1.4
SZF_38 Kérelem távszerencsejáték / online kaszinó szervezésére / játékterv módosításának / játékterv ideiglenes eltérésének a jóváhagyására kinyomtatva, aláírva, valamint elektronikusan E-papír mellékleteként 1.0
Kitöltési útmutató 1.0
SZF_41 Játékosvédelemmel kapcsolatos adatszolgáltatás kizárólag elektronikusan 1.2
Kitöltési útmutató 1.1
SZF_42 Jelentős önkorlátozó nyilatkozat elektronikusan és kinyomtatva, aláírva is benyújtható 1.5
Kitöltési útmutató 1.5
SZF_KPER Közigazgatási pert kezdeményező keresetlevél Szerencsejáték Felügyelethez történő benyújtására kizárólag elektronikusan 1.7
Kitöltési útmutató 1.1
Tájékoztató E-papír használatához

4.2. Technikai információ az ÁNYK-s űrlapok, nyomtatványok használatához, a kitöltési útmutatók megjelenítéséhez:
Az űrlapok nyomtatványok letöltéséhez, illetve kitöltéséhez, a Kitöltési útmutatók letöltéséhez Általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK – AbevJava) program, a .pdf kiterjesztésű állományok olvasásához, erre alkalmas program telepítése szükséges.

Információk az Általános nyomtatványkitöltőhöz (ÁNYK – AbevJava):
https://www.nav.gov.hu/nav/ebevallas/abevjava/javakitolto.html

Információ a .pdf kiterjesztésű állományok olvasására alkalmas programokról:
Az ilyen típusú állományok megjelenítéséhez több ingyenesen letölthető alkalmazást tölthet le az INTERNET-ről, amennyiben „pdf olvasók” kulcsszóval valamely böngészőben erre keresést indít el.

Együttműködését köszönjük!

Szerencsejáték Felügyelet