1

Megszűntek a közigazgatási és munkaügyi bíróságok

2020. március 31-ével megszűntek Magyarországon a közigazgatási és munkaügyi bíróságok. 2020. április 1-jétől közigazgatási ügyben elsőfokon közigazgatási kollégiummal működő törvényszék, vagy törvényben meghatározott esetekben a Kúria ítélkezhet, a folyamatban lévő ügyek is ezen intézményeknél folytatódnak.

2020. április 1-jétől a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 13. § (1) bekezdés b) vagy c), illetve e) pontjában foglaltak szerint illetékessé váló Törvényszék jogosult a Szerencsejáték Felügyelet hatósági döntései ellen benyújtott keresetek elbírálására, a törvényszék eljárásával jogvédelmet és jogorvoslatot biztosít a közigazgatási tevékenységgel esetlegesen megvalósított jogsértésekkel szemben.

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény alapján a közigazgatási pert keresetlevéllel kell megindítani, és – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül szükséges a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez benyújtani. Ha a közigazgatási cselekményt nem kell közölni, a keresetlevelet – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a cselekményről való tudomásszerzéstől számított harminc napon belül, de legkésőbb a cselekmény megvalósulásától számított egy éven belül kell benyújtani. A közigazgatási szervnek a keresetlevelet a benyújtástól számított harminc napon belül kell az ügy irataival együtt a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz továbbítania, illetve elektronikusan hozzáférhetővé tennie.